Содержание журнала №1 — 2020

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»

Содержание журнала
№1 2020

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law
Teoria, istoria statului și Drept
Теорія, історія держави і права

Теория, история государства и права

СОСНА А.Б.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЩЕНИЯ ЗА ЗАЩИТОЙ НАРУШЕННЫХ ПРАВ И СВОБОД, ГАРАНТИРОВАННЫХ КОНВЕНЦИЕЙ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД И/ИЛИ ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ   …стр.5

АНТОШКІНА В.К.
ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА ЯК ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС   …стр.14

Administrative Law
Dreptul  Administrativ
Адміністративне право
Административное право

BURYAK Y.Y.
CHARACTERISTICS OF PABLIC SERVICE IN THE LEGISLATION OF UKRAINE   …стр.21

ШАПОВАЛ В.О.
АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОГО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ   …стр.27

ГАБРЕЛЯН А.Ю.
НЕДОЛІКИ ЗАКОНОПРОЕКТУ № 3139 ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТИТУЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СЕКС-ЗАКЛАДІВ   …стр.36

ДОЦЕНКО О.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ   …стр.43

ВІННІК С.О.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ   …стр.51

ПЕРОВА Л.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ УКРАЇНИ У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІХ ООН   …стр.57

ШУРКО О.І.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ТА ПІДТРИМАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В СУДАХ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ   …стр.61

ШЕВЧЕНКО А.В.
СИСТЕМА ВИМОГ ДО СУДДІВСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ:
ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ   …стр.67

Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
Dreptul Penal, Procedura Penală Şi Criminalistica
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

ЗАХАРИЯ С.К., КОЛЦА Е.
СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА   …стр.74

КРЕТ Г.Р.
СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФОРМУВАННЯ ДОСТАТНЬОЇ СУКУПНОСТІ ДОКАЗІВ   …стр.83

СОСНА Б.И.
ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ МОЛДАВСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ НЕТЕРПИМОСТИ К ПЫТКАМ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВСЕ ВМЕСТЕ СКАЖЕМ НЕТ ПЫТКАМ В МОЛДОВЕ: ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОТИВ ПЫТОК»   …стр.91

РАПОПОРТ А.
ФЕНОМЕН ПЫТОК И ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА ИНСТИТУТА ДЕМОКРАТИИ ПО ИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ   …стр.96

STEFU L., POPOV O.
CINCI PAŞI CE NECESITĂ A FI ÎNTREPRINŞI PENTRU A ERADICA CORUPŢIA DIN ORGANELE PROCURATURII   …стр.99

ЗАХАРИЯ С.К., БОРШЕВСКИЙ А.П.
CENTRELE DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ, PSIHOLOGICĂ ȘI DE REABILITARE PRIMARĂ A VICTIMELOR TORTURII   …стр.106

ОСТАПОВИЧ В.П.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ   …стр.111

СИЙПЛОКІ М.В.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ У РАЗІ ЗАСУДЖЕННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНО-ПРОТИПРАВНІ ПОСЯГАННЯ НА ГРОМАДСЬКУ ТА ПРИВАТНУ ПРОФЕСІЙНУ ОХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ   …стр.119

СЕМЕНИШИН М.О.
ПОНЯТТЯ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНЯЄ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ   …стр.125

ЛІЩУК Н.О.
СТАТУС, СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ЖИВИХ ДІЙ ПРОТИ ЖІНОК УКРАЇНИ   …стр.132

Civil, business, commercial and employment law
Dreptul Civil Şi Procedura Civilă, Dreptul Afacerilor, Dreptul Economic Şi Al Muncii
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

ЗАХАРИЯ С.К., БУЗАДЖИ И.
ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРАВ, СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ   …стр.138

АРСЕНИ И.
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА:
НАУЧНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ   …стр.152

АРТЕМЕНКО О.В., ЛИТВИН Н.А.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АДМІНСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ   …стр.160

KVIT N.
INFORMED CONSENT IN BIOBANK-DONOR RELATIONS: PROPER REGULATION FOR UKRAINE NEEDED   …стр.167

СЕРДЮК О.О.
КОНЦЕПЦІЯ «СЛАБКОЇ СТОРОНИ» КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН І ПРИНЦИП РІВНОСТІ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ   …стр.175

ПОЛІЩУК М.Г.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ СЕРВІТУТІВ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ ТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ   …стр.180

Information Law
Legea Informatilor
Інформаційне право
Информационное право

АМЕЛІН О.Ю.
ОКРЕМІ ПРАВОВІ НОВЕЛИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇХ РЕФОРМУВАННЯ …стр.185

International Right
Dreptul International
Міжнародне право
Междунродное право

РАЙКО М.С.
МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ …стр.194

Conventions, meetings, conferences
Convenții, reuniuni, conferințe
З’їзди, наради, конференції
Съезды, совещания, конференции

«ВСЕ ВМЕСТЕ СКАЖЕМ НЕТ ПЫТКАМ В МОЛДОВЕ: ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОТИВ ПЫТОК»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ»
…стр.199

Discussion, discussion, actual
Discuție, discuție, reală
Обговорення, дискусії, актуально
Обсуждение, дискуссии, актуально

ВОВЧУК Л.С.
ВЛАДНІ СУБ’ЄКТИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, УПОВНОВАЖЕНІ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ …стр.200

ЧУМАК Ю.Я.
ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ФОРМ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ  …стр.204

Содержание журнала №1 — 2019

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№1 2019

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law
Teoria, istoria statului și Drept
Теорія, історія держави і права

Теория, история государства и права

СОСНА А., СОСНА Б.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ, РОЛИ И МЕСТА РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  ..стр. 5

РИБАЛКІН А.О., ЗЄЛЄНІНА М.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  ..стр. 13

KLIUCHKOVYCH V.Y.
DEFINITION OF THE CONCEPT OF LAW ENFORCEMENT:
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS  ..стр. 20


A Constitutional Right
Drept Constituțional
Конституційне право
Конституционное право

БОРШЕВСКИЙ А., СТЕФУ Л.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МОЛДОВЫ ПРОТИВ ПЫТОК  ..стр. 26

ШЕМЧУК В.В.
ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СВОБОДИ ІНФОРМАЦІЇ ..стр. 36

РОМАНОВА Н.В.
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ  ..стр. 42


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

NALYVAIKO L., SAVCHENKO V.
MODERN FORMS AND METHODS OF COMBATING CORRUPTION  ..стр. 49

ТОПЧІЙ Ю.М.
ДО ДИСКУСІЇ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ  ..стр. 56

ЗОЛОТА Л.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  ..стр. 64

ЖУКОВ С.В.
ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДДІВ ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ..стр. 72

ОСЛАВСЬКИЙ М.І.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ:
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  ..стр. 78

ДОВГАНЬ О.О.
КОНКУРСИЙ ВІДБІР ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ:
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ АСПЕКТ  ..стр. 84


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

ОЛЬХОВСЬКА А., КАНЦІР В.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОВА ПЛАТФОРМА УЧАСТІ ПРОКУРОРА В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ  ..стр. 94

ДАШКЕВИЧ В.А., ДЖАФАРОВ М.Є.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПЕРЕТИНУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ОСОБОЮ, ЯКІЙ ЗАБОРОНЕНО В’ЇЗД НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ   ..стр. 100

ГЛАДКОВА Є.О.
СУБКУЛЬТУРА НАРКОМАНІВ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ..стр. 105

ГРИЩЕНКО М.В.
МЕХАНІЗМ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗАСУДЖЕНОГО ЯК ПОЛІСИСТЕМНЕ УТВОРЕННЯ   ..стр. 112

БАБАНІНА В.
РЕАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА МЕХАНІЗМ  ..стр. 118

РУДНИЦЬКИЙ І.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ  ..стр. 124


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

ГЕРЦ А.А., ОЛІЙНИК Р.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ ТА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ  ..стр. 131

ПОБІЯНСЬКА Н.Б.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА  ..стр. 138

АРСЕНИ И., МАНЗУЛ С.
ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛОК В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА . .стр. 144

СЕНИК С.
ФОРМА, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РІШЕННЯ СУДУ ЯК СУДОВОГО АКТА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС  ..стр. 151

СУХАРЄВА А.О.
ПРАВОВА ПРИРОДА СЛУЖБОВОЇ ТА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТА КВАЗІНОТАРІАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗАПОВІТУ   ..стр. 159

PALYUKH А.
THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF OLYMPISM AS INTERNATIONAL STANDARDS OF LEGAL REGULATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS  ..стр. 166

МАКСИМЕНЦЕВ М.Г.
ГЕОГРАФИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЩЕМИРОВОМ ИЗМЕРЕНИИ  ..стр. 174


International Law
Dreptul Internaţional
Міжнародне Право
Международное Право

ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ І.О., ЛИТВИНЕНКО В.І.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ ПРО ПРАЦЮ НА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ РІВНІ  ..стр. 180


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

ХАТНЮК Н.С.
НОВІ ШЛЯХИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ І ФІСКАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ..стр. 187


Legal Philosophy And Psychology Of Law
Ffilozofia Juridică Și Psihologia Legii
Юридична Філософія І Психологія Права
Юридическая Философия И Психология Права

КОЩИНЕЦЬ В.В.
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ  ..стр. 193


Discussion, Discussion, Actual
Discuție, Discuție, Reală
Обговорення, Дискусії, Актуально
Обсуждение, Дискуссии, Актуально

КАМІНСЬКА Н.В., МІНЕНКО К.В., БІЛАС І.А.
ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ І ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ПУБЛІЧНУ СЛУЖБУ:
ПРАКТИКА УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ    ..стр. 199

БАЙРАК В.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА:
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІ АСПЕКТИ  ..стр. 206

БОНДАРЧУК А.С.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОГРОЗУ АБО НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЖУРНАЛІСТА  ..стр. 212

ЛАДНЮК В.Р.
НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ ЯК ФОРМА ПРОЯВУ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ АБО ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ  ..стр. 219

МОРГУН Н.С., СЄДАКОВА В.В.
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ»  ..стр. 226

МАЗУРИК Н.І.
ЗМІСТ ТА ПРЕДМЕТ ДОСТУПНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОГО ЗАХИСТУ …стр. 234

ПИСАНЕЦЬ В.А.
ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЗМІСТУ …стр. 240

PDF-download
PDF архивы журнала

Содержание журнала №4 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№4 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. 
Teoria, istoria statului și Drept.
Теорія, історія держави і права. 

Теория, история государства и права. 

MICU V.
CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA INVIOLABILITĂȚII PARLAMENTARE  ..стр. 5

RAILEAN Р.
REFLECȚII ASUPRA PARTICULARITĂȚILOR MECANISMULUI DE ASIGURARE A LEGALITĂŢII ÎN CADRUL STATULUI  ..стр. 10


A Constitutional Right
Drept Constituțional
Конституційне право
Конституционное право

SERGHEEVA Т., SOSNA B.
NOI INIȚIATIVE ALE UNIUNII EUROPENE: PROIECTUL DE COMBATERE A TORTURII ÎN MOLDOVA ..стр.17

АРСЕНИ И.
ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ..стр.22

ZUBCO A.
DOAR UN SISTEM PENITENCIAR SIGUR, BAZAT PE RESPECTAREA EMNITĂȚII UMANE POATE CONTRIBUI LA PREVENIREA TORTURII, OPINIA OMBUDSMANULUI REPUBLICII MOLDOVA ..стр.28

BORȘEVSKI A., SOSNA A.
PROMOVAREA DREPTURILOR FEMEII ÎN MOLDOVA ..стр.32


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

DIACONU M.
SUSPENDAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE ..стр.37

ДЕНІС О.В.
СТАДІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ ..стр.43

РУСЕЦЬКИЙ А.А.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЮ МОДЕЛЛЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ) ..стр.47

БАГАНЕЦЬ О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ..стр.54

ГАЙДАЙ С.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ..стр.60

РОМАНЮК М.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ..стр.66

НОВІКОВА Є.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИНЦИПУ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ..стр.72

МІХЕЄВ М.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОДІЛУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ ..стр.78


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

COSTACHI G., COZMA D.
RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORULUI PENTRU INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE. LUAREA DE MITĂ ..стр. 82

КЛИМЕНКО О.А.
ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ  ..стр. 92

МАМЧУР Л.О.
ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ..стр. 98

НЕВГАД В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ СПОСОБОМ, НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ЖИТТЯ БАГАТЬОХ ОСІБ ..стр. 103


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

ФРУНЗЭ Ю.
ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ..стр. 111

ЛИЧЕНКО І.О.
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ:
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
..стр. 116

БРИНЧАК М.П.
СВІТОГЛЯД ТА ВІРОСПОВІДАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ..стр. 122

ЄНІНА Л.В.
ПРАВО НА УКЛАДАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ ..стр. 127

МАКОВЕЦЬКА В.В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВА НА БАТЬКІВСЬКЕ ВИХОВАННЯ ..стр. 133

БОСЫЙ Д.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ  С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ И ТРЕНЕРАМИ ..стр. 138


International Law
Dreptul Internaţional
Міжнародне Право
Международное Право

PRUS I.
HUMAN RIGHTS INFRINGEMENT IN UKRAINE-RUSSIA ARMED CONFLICT ..стр. 146


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

СИНЯВСЬКА Н.С.
НЕПЛАТОСПРОМОЖНІ БАНКИ, ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА ..стр. 153


Philosophy And Psychology Of Law
Ffilozofia Și Psihologia Legii
Філософія І Психологія Права
Философия И Психология Права

VOYTOV G.
INSTITUTIONAL AND SOCIOCULTURAL ELEMENTS OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES IN THE MODERN UKRAINIAN SOCIETY ..стр. 158

ГУДИМ Л.Я.
ПЛЮРАЛЬНІСТЬ ПОСТКЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ЯК ШЛЯХ ДО РОЗКРИТТЯ ПРАВОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ..стр. 165


Discussion, Discussion, Actual
Discuție, Discuție, Reală
Обговорення, Дискусії, Актуально
Обсуждение, Дискуссии, Актуально

ГОЖІЙ В.Д.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЕКСТРЕМІЗМУ ..стр.174

ВЕЛИЧКО О.М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ..стр.180

КАНТОР Н.Ю.
ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ЗАГРОЗИ
РИНКОВИМ ВІДНОСИНАМ У ДЕРЖАВІ
..стр.185

МОРОЗ Н.С., КАПУШ І.І.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ..стр.191

КОМИНАР Н.М.
ДОКТРИНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ..стр.197

ЧОРНЕНЬКИЙ В.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ ..стр.203

ВАСИЛЕНКО Я.Н.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУДОВ (СУДЕЙ) В УКРАИНЕ
..стр.208

PDF-download
PDF архивы журнала

Содержание журнала №3 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№3 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

БОРШЕВСКИЙ А., КОСТАКИ Г.
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН НА РАВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ МОЛДОВЫ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ЛИДЕРСТВУ  ..стр. 5

БРИК Е.
ИЗУЧЕНИЕ ХОЛОКОСТА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ..стр.16


A Constitutional Right
Drept Constituțional
Конституційне право
Конституционное право

АНИКИН В.
ПРИНЦИПЫ «ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ»: ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ..стр.23

COSTACHI G.
NECESITATEA CULTURII JURIDICE ÎN ACTIVITATEA LEGISLATIVĂ CA FACTORDE ASIGURARE  A SECURITĂȚII JURIDICE ÎN CADRUL STATULUI ..стр.38

ZUBCO A.
SEMNIFICAȚIA ZILEI INTERNAȚIONALE A NAȚIUNILOR UNITE ÎN SPRIJINUL VICTIMELOR TORTURII ..стр.43


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

БОРТНИК Н.П., КАНЦІР В.С.
КОРЕЛЯЦІЯ ЗАСАДИ РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ З ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ІМУНІТЕТАМИ ОКРЕМИХ УЧАСНИКІВ ПРОВАДЖЕННЯ ..стр.48

МАЧУСЬКА І.Б.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ У ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ..стр.54

MYKYTIUK M.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF DEPARTMENT OF STATE GUARD OF UKRAINE ACTIVITY IN THE COURSE OF STATE PROTECTION PERFORMANCE ..стр.60

MYKYTIUK S.
PRINCIPLES OF OFFICIALITY AND PUBLICITY IN REGISTRATION ACTIVITIES OF THE UKRAINIAN MINISTRY OF JUSTICE ..стр.66

БУХАРЄВ В.В.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ..стр.71

ПОНОМАРЬОВ С.П.
БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ, ЯК ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ..стр.77

БУГА Л.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕ У НЬОМУ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ..стр.83


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

COZMA D.
RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORULUI PENTRU INFRACȚIUNI CONTRA JUSTIȚIEI ..стр. 89

IACUB I.
REFLECȚII ASUPRA CONCEPTULUI ȘI FENOMENULUI DE SECURITATE     ..стр. 103

ЗАЯЦЬ Р.Я.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ВИЗНАЧАЄ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ ..стр. 110

АНДРІЯШЕВСЬКА М.С.
СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО ПРО ДОПОМОГУ ДІТЯМ-ЖЕРТВАМ ЗЛОЧИНІВ ..стр. 116

ПРИХОДЬКО А.А.
СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ КРАДІЖОК В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ..стр. 123

ЧИЧИРКИН А.А.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ЭКСПЕРТАМИ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ ..стр. 130

ПЕКАР П.В., АНДРІАНОВА Т.Ю.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ «ПРОПАГАНДИ ВІЙНИ» ..стр. 137


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

СОСНА А.
ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ..стр. 145

МАЧУСЬКИЙ В.В.
АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА СУБ’ЄКТИ ..стр. 153

БАНДУРКА С.С.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В УКРАИНЕ ..стр. 158

ДУДАРЕНКО В.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС МАТЕРИНСЬКОЇ ТА ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ АГРОХОЛДИНГУ В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ..стр. 165

КРАСНИК Е.С.
ЗНАЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ РЕБЕНКА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЕГО НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ..стр. 173


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

СОСНА Б., ВАЛКАН В., АРСЕНИ И.
РОЛЬ И СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВОГО ОБОРОТА ..стр. 179

СОСНА Б., АРСЕНИ И.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПТОВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ..стр. 186


International Law
Dreptul Internaţional
Міжнародне Право
Международное Право

АНУФРІЄВ М.І., ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ І.О.
УЧАСТЬ УКРАЇНИ В УНІВЕРСАЛЬНІЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ОСІБ З ВІЛ-ПОЗИТИВНИМ СТАТУСОМ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ ..стр. 192

АХМЕТОВ Р.Р.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ACQUIS ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ..стр. 199


Reviews
OPINII
Рецензії
Рецензии

ЛОЩИХІН О.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ К.Ю.Н. МАЦЕЛЮХ ІВАННИ АНДРІЇВНИ «ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦЕРКОВНОМУ ПРАВІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ УКРАЇНИ» ..стр. 206

Discussion, Discussion, Actual
Discuție, Discuție, Reală
Обговорення, Дискусії, Актуально
Обсуждение, Дискуссии, Актуально

MYHAL R.V.
VICTIMOLOGY: CONCEPTS AND ITS TYPES  ..стр. 209

КОНОВАЛОВА Н.Т.
ПОВАГА ДО СУДУ І СУДДІ ЯК СОЦІАЛЬНА І ПРАВОВА ЦІННІСТЬ  ..стр. 214

PDF-download
PDF архивы журнала

Содержание журнала №2 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№2 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

АНИКИН В.
ПРАВА ЖЕНЩИН: ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ МОЛДОВЫ ..стр.5

ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С.
ВИБОРЧІ ПРОЦЕДУРИ ЯК СКЛАДОВА ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ..стр.9

КАРПОВИЧ А.
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ УНІТАРНОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ..стр.16

СУТКО М.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДУМКИ ПРО УНІТАРНУ ФОРМУ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ..стр.20


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

СОСНА Б., ВАЛКАН В.
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ СУДЕБНЫМИ ИНСТАНЦИЯМИ ЖАЛОБ
НА ОТКАЗ НАЧАТЬ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ..стр.25

ЗАГУМЕННА Ю.О.
ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ..стр.37

БОРШОШ И.С.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В РЕГИОНЕ ..стр.46

ЛЫСЕНКО Ю.А.
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ..стр.52

ПАСТЕРНАК І.М.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ОРГАНАМИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ ..стр.57

ПУТІЙ М.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ПОСАДИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ..стр.64

ТЕТЕРЯ В.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ..стр.69

ХУДОБА І.С.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОРПУСУ ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ..стр.76

КАЛГУШКИН Ю.Л.
УРОВНИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ..стр.81


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

КАНЦІР В.С., ЗЕЛЕНЮХ О.В.
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПЛАТФОРМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ..стр.87

НАЗИМКО Є.С., ОБОД А.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПРИМУСОВОГО ЗАХОДУ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ У ВИГЛЯДІ НАПРАВЛЕННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ УСТАНОВИ ..стр.93

МОЗОЛЬ С.А.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ..стр.101

ЕПИШКО И.С.
КРИМИНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ..стр.108

КРЕТ Г.Р.
ОЦІНКА ДОКАЗІВ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ ..стр.113

МИХАЙЛЮК А.М.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛДІУВАННЯ В УКРАЇН ..стр.119

МІЩЕНКО О.В.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА ОКРЕМИХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ЩОДО ЗАБОРОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРОРИСТИЧНИХ ГРУП ЧИ ТЕРОРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ..стр.124

ВАСИЛЬЄВ А.О.
СТРУКТУРА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПРОКУРОРА ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ..стр.130

ДАНИЛЯК А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ..стр.137

КІБЕЦЬ Д.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ..стр.143

ЛЕВИН В.И.
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ..стр.149

ЛЮТИЙ В.В.
СПОСІБ УЧИНЕННЯ КРАДІЖОК У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ЯК ФАКУЛЬТАТИВНА ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ..стр.155

СЕРДЕЧНА А.Ю.
ЩОДО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЯКА ВТЕКЛА З МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ..стр.159


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

СОСНА А.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ..стр.166

CREȚU A.
FENOMENUL MIGRAŢIEI ŞI PIAŢA MUNCII DIN ROMÂNIA ..стр.178

ПОЧАНСЬКА О.С.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ФУНКЦІЇ ..стр.185

БІЛОУС З.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПОЛЬЩІ ..стр.191

БУРЯК Я.Я.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ) ..стр.197

ПІЛЯЙ І.В.
ДОТРИМАННЯ МЕЖ ДОПУСТИМОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ..стр.202


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

САВЧЕНКО А.А.
РОЛЬ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ ..стр.209


Discussion, Discussion, Actual
Discuție, Discuție, Reală
Обговорення, Дискусії, Актуально
Обсуждение, Дискуссии, Актуально

ЗАЯЦЬ Р.Я.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ ..стр.214

БУГА Л.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ..стр.220

БУРДЕГА Р.В.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
В ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ ..стр.226

ВЕЛИЧКО О.М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ..стр.233

КАНТОР Н.Ю.
ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ЗАГРОЗИ
РИНКОВИМ ВІДНОСИНАМ У ДЕРЖАВІ
..стр.238

МОРОЗ Н.С., КАПУШ І.І.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ..стр.244

КОМИНАР Н.М.
ДОКТРИНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ..стр.250

ЧОРНЕНЬКИЙ В.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ ..стр.256

PDF-download
PDF архивы журнала

Содержание журнала №1 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№1 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

БОРШЕВСКИЙ А.П.
АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ СУДЕБНЫХ УСТАВОВ 1864 г. В БЕССАРАБИИ ..стр.5

СОСНА Б.И.
НОВЫЕ ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ..стр.9

РОГОВАЯ Г.
ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛДОВА В ПРАВОВОЙ ШКАЛЕ ЕВРОСОЮЗА:
АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ..стр.18

БОЛУЧЕНКОВА А.
СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ЧЕРЕЗ УСВОЕНИЕ ОПЫТА ПРОШЛОГО ..стр.24

ВЕКЛИЧ В.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЮ В УКРАЇНІ Й ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СТОСОВНО ВИРОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЇЇ УВІДПОВІДНЕННЯ СТАНУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ..стр.28


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

СОКУРЕНКО В.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИДІЇ  ЗЛОЧИННОСТІ В РЕГІОНІ ..стр.34

ШАТРАВА С.О.
МІНІМІЗАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ..стр.42

МАКАРОВЕЦЬ А.М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ АПАРАТУ СУДУ В УКРАЇНІ ..стр.50

КЛОЧКО И.А.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ ..стр.57

ПОДОЛЯКА С.А.
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ..стр.63

ЛЕГКА О.В.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ ..стр.69

П’ЯТНИЦЬКИЙ А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ..стр.73

ПОЧАНСКАЯ Е.С.
ПРАВО НА ЖИЗНЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО ГРАЖДАН, ОСУЖДЁННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В УКРАИНЕ: СОДЕРЖАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ..стр.79

ШПЕНОВА П.Ю.
НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ ..стр.84


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

КОСТАКИ Г.
ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ ПЫТОК В МОЛДОВЕ ..стр.90

БАНДУРКА І.О.
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї ..стр.102

КАНЦІР В.С., КРИЖАНОВСЬКИЙ А.С.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ ..стр.111

ГОЛОВКО Б.Ю.
РОЛЬ ПРОКУРОРА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛИЦА ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ..стр.119

ПОНОМАРЕВ С.П.
ТЕРРОРИЗМ КАК ОДИН ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ..стр.126

АНДРІЯШЕВСЬКА М.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ ..стр.131


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

МИРОНОВА С.
ПОРЯДОК ДОСТАВКИ И МЕСТА ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ ..стр.138

АНТОШКІНА В.К.
СПОСОБИ І ФОРМУЛА ТЛУМАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ ..стр.141

КОСТЮЧЕНКО О.Є.
ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ТРУДОВИХ ПРАВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ХАРТІЇ (ПЕРЕГЛЯНУТІЙ) ..стр.148

ЄНІНА Л.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ ..стр.155

НАЗИМКО О.В.
СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ, ЗАХИСТ ВІД БЕЗРОБІТТЯ ТА ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ ЗА НОРМАМИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА ..стр.159


Philosophy and psychology of law
FFilozofia și psihologia legii
Філософія і психологія права
Философия и психология права

КУДАРЬ К.В.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ..стр.165

МУЗИКА М.П.
ВОЛЮНТАРИЗМ ЯК ТЕЧІЯ ІРРАЦІОНАЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ..стр.172


Public administration
Administrația publică
Державне управління
Государственное управление

БУРИК З.М.
ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ..стр.180


Discussion, discussion, actual
Discuție, discuție, reală
Обговорення, дискусії, актуально
Обсуждение, дискуссии, актуально

ШЕВЧЕНКО С.С.
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ОСОБИ, ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ
ІНСТИТУЦІЙНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРОК НА ПОЛІГРАФІ
..стр.188

ПАНАСЮК О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТАВИНИ,
ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
..стр.196

КОМЗЮК А.В.
ЩОДО ПРАВОМІРНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ НЕДЕРЖАВНИМИ МІЛІТАРИЗОВАНИМИ ФОРМУВАННЯМИ ..стр.201

PDF-download
PDF архивы журнала

Содержание журнала №4 — 2017

verchovenstvo-pravaСодержание журнала
«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
№4 — 2017

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Читать далее «Содержание журнала №4 — 2017»

Содержание журнала №3 — 2017

verchovenstvo-pravaСодержание журнала
«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»

№3 — 2017

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Читать далее «Содержание журнала №3 — 2017»

Содержание журнала №2 — 2017

Содержание журнала
«Верховенство права» №2 — 2017

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Читать далее «Содержание журнала №2 — 2017»