Содержание журнала №1 — 2017

Содержание журнала
«Верховенство права» №1 — 2017

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law.
Teoria, istoria statului și Drept.
Теорія, історія держави і права. 

Теория, история государства и права. 

Боршевский А.
Законодательные акты по защите прав национальных меньшинств в  Молдове
Галущенко О.С.
Конституция Молдавской АССР 1925 года
Курко М.Н.
Право громадян на проведення масових заходів в Україні та його застосування
Заросило В.О.
Щодо формування сучасного сприйняття прав людини
Пампура М.В.
Вплив сучасних трансформаційних процесів на правову свідомість населення
Синяк Я.В., Кріцак І.В.
«Путінізм» як різновид державно-політичного режиму та суспільний феномен


A constitutional right

Drept constituțional
Конституційне право
Конституционное право

Боршевский А.П., Сосна Б.И.
Право на образование: государственная политика республики молдова по обеспечению доступа детей с ограниченными возможностями к качественному образованию
Costachi G.
Factorii ce influenţiază realizarea constituţiei şi consolidarea regimului constituţionalităţii în statul de drept
Iacub I.
Dreptul fundamental la viaţă: între garantare constituţională şi restrîngere legală


Administrative Law

Drept administrativ
Адміністративне право
Административное право

Щокін Р.Г.
Характеристика публічного адміністрування галуззю освіти в Україні
Фелик В.І.
Содержание финансового обеспечения  профилактической деятельности национальной полиции Украины
Гримыч М.К.
К вопросу о классификации судебных актов и их правотворческого значения
Бурбика В.О.
Процедури взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами
Больбіт Ю.Л.
Напрями державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Кроленко Д.Ю.
Програми соціально-економічного та культурного розвитку регіону як інструмент реалізації державної регіональної політики
Иванов Д.В.
Общественное вещание в контексте интеграции Украины в НАТО


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics

Drept penal, Procedură penală și criminalistică
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

Корнієнко М.В., Тертишник В.М.
Доктринальні проблеми інституту негласних слідчих (розшукових) дій
Джужа А.О.
Актуальні проблеми боротьби з домашнім насильством у Сполучених Штатах Америки
Коровайко О.І.
Щодо значення міжнародно-правових актів у сфері прав людини для кримінального процесу України
Ковальов А.В.
Ґенеза становлення та розвитку прав та свобод засуджених в Україні
Скомаров О.В.
Взаємодія Національного антикорупційного бюро України з іншими державними органами: особливості та класифікація
Гринюк В.О.
Зміст обвинувачення як кримінальної процесуальної категорії
Тетерятник Г.К.
Уніфікація та диференціація процесуальної форми: синергетичний підхід
Овод К.К.
Кримінально-правова характеристика вини як ознаки суб’єктивної сторони підкупу працівника підприємства, установи чи організації


Civil, business, commercial and employment law

Dreptul civil și procedura civilă,  dreptul economic și al muncii
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право

Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

Слуту Н.
О некоторых проблемах, возникающих при применении законодательства, регулирующего приватизацию квартир, жилых домов и приусадебных земельных участков
Сосна А., Арсени И.
Дистрибьюторский договор в праве зарубежных стран


Banking and Finance

Bănci și finanțe
Банківське та Фінансове право
Банковское и Финансовое право

Кобзева Т.А.
Зарубіжний досвід управління фінансовою системою та можливості його використання в Україні (на прикладі Сполучених Штатів Америки)
Хатнюк Н.С.
Пoрiвняльний аналiз юридичних фактiв як пiдстави виникнення пoдаткoвих правoвiднoсин


Philosophy and psychology of law

Filozofie și psihologia legii
Філософія і психологія права
Философия и психология права

Шувальська Л.Р.
Психологічна діяльність суду присяжних у нарадчій кімнаті

Conventions, meetings, conferences
Convenții, reuniuni, conferințe
З’їзди, наради, конференції
Съезды, совещания, конференции

Самолудченко О.А.
Окремі питання вдосконалення адміністративного судочинства як гарантії захисту прав і свобод людини та громадянина (Тези)
DISCUSSION AND DEBATE
DISCUȚII ȘI DEZBATERI
ДИСКУСІЇ І ОБГОВОРЕННЯ
ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ
Гуща К.
Запровадження соціалістичного землеустрою в Україні: 1920-1922 роки