Содержание журнала №3 — 2017

verchovenstvo-pravaСодержание журнала
«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»

№3 — 2017

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law.
Teoria, istoria statului și Drept.

Теорія, історія держави і права. 
Теория, история государства и права. 

Костаки Г., Боршевский А.
Право на образование и система образования на двух берегах Днестра
Якуб И.
К вопросу о сущности и соотношении понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность»
Олійник В.М.
Принципи взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні:
види та їх характеристика
Ничипоренко О.В.
Теоретико-правові засади формування культури толерантності в діяльності суб’єктів податкових правовідносин
Мелихова Ю.А.
Адвокатура Украины в контексте европейской правовой реформы. Проблемные вопросы, пути развития и усовершенствования
Грицай І.О.
Ретроспектива та сучасний зміст паритетної демократії: теоретико-правовий аспект

 

A constitutional right
Drept constituțional
Конституційне право
Конституционное право

Костаки Г.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ – фактор обеспечения законности и повышения правовой культуры общества
Васильченко О.
Ограничение свободы выражения мнения в целях национальной безопасности Украины: конституционный — правовой анализ

 

Administrative Law
Drept administrativ
Адміністративне право
Административное право

Бандурка А.М., Светличная Ю.А.
Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие экономики
Голуб В.О.
Комендантська година як засіб обмеження свободи пересування в умовах дії надзвичайних адміністративно — правових режимів
Кудерська Н.І., Кудерська І.О.
Нормативно-правове забезпечення здійснення музеєфікації об’єктів нематеріальної культурної спадщини в Україні
Файнгольд И.Д.
Проверка как форма контроля за адвокатской деятельностью
Легеза Ю.О.
Зарубіжний досвід публічного управління у сфері використання природних ресурсів

 

Civil, business, commercial and employment law
Dreptul civil și procedura civilă,  dreptul economic și al muncii
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право

Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

Арсени И.
Дистрибюторская деятельность в Республике Молдова: особености и проблемы регулирования
Сосна А., Тарлев Д.
О некоторых проблемах, возникающих при исполнении исполнительных документов денежного характера
Сосна Б., Тарлев Д.
Отдельные проблемы принудительного исполнения исполнительных документов
Frunză I., Sosna B.
DREPTUL DE SUPERFICIE ÎN LEGISLAŢIA CIVILĂ A MOLDOVEI
Кожевникова В.О.
Обмеження права на укладення шлюбу осіб, які не здатні до вчинення юридичних дій
Демченко Я.О.
Місце господарських правопорушень серед підстав юридичної відповідальності за порушення, що виникають в процесі  реалізації майнових прав інтелектуальної власності

 

Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
Drept penal, Procedură penală și criminalistică
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

Пекар П.В.
Щодо питання конструювання санкцій за пропаганду війни (ст. 436 КК України)

 

Banking and Finance
Bănci și finanțe
Банківське та Фінансове право
Банковское и Финансовое право

Очкуренко С.В., Очкуренко С.В.
Финансовое право и право собственности

 

Philosophy and psychology of law
Filozofie și psihologia legii
Філософія і психологія права
Философия и психология права

Бандурка О.М., Тягло А.В.
К обоснованию особенной юридической логики
Загуменна Ю.О.
Національно-патріотичне виховання поліцейських як невід’ємна складова забезпечення внутрішньої безпеки України

 

DISCUSSION AND DEBATE
DISCUȚII ȘI DEZBATERI
ДИСКУСІЇ І ОБГОВОРЕННЯ
ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Trynova Y.
LEGAL PROVIDING PROBLEMS IN USING THE NEWEST TECHNOLOGIES
Белинская Я.Ю.
Особенности административных отношений, которые возникают в деятельности хозяйственных судов Украины при взаимодействии с другими субъектами
Рогач Л.І.
Місце господарських відносин серед об’єктів адміністративно-правової охорони

 

Congresses, meetings, conferences
Convenții, întâlniri, conferințe
З’їзди, наради, конференції
Съезды, совещания, конференции

Данильченко Ю.Б.
До питання діяльності прокуратури Харківської області

 

New editions / Ediții noi
Нові видання / Новые издания

Рапопорт А.
Новые издания в Молдове

 

Reviews / Opinii
Відгуки / Отзывы

Тертышник В.
ОТЗЫВ о международном научном журнале «Верховенство права»

PDF-logoPDF архив журнала
«Верховенство права» №3 — 2017