Право на образование и система образования на двух берегах Днестра

costaki-georgyКостаки Георгийдоктор хабилитат права, профессор, главный научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы

Borshevskyi-AndreiБоршевский Андрейдоктор наук, Председатель Консилиума Института демократии (Молдова), старший научный сотрудник Сектора национальных меньшинств Института культурного наследия Академии наук Молдовы


Education is a powerful tool by which economically and socially marginalized adults and children can lift themselves out of poverty and participate fully as citizens.
Education is a fundamental human right and essential for the exercise of all other human rights. It promotes individual freedom and empowerment and yields important development benefits.

Legal relations in education are regulated by international acts: the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the European Social Charter, the UN Convention on the Rights of the Child, the Framework Convention for the Protection of National Minorities, the UNESCO Convention against discrimination in education, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, International Convention on the Elimination of all forms of racial discrimination, the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Bologna Declaration, other international treaties.
This article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova). This article is funded by the European Union (European Union’s Confidence Building Measures Programme – СВМ IV). Opinions expressed in the article do not necessarily represent those of the European Union.


Educaţia reprezintă o prioritate naţională şi factorul primordial al dezvoltării durabile a unei societăţi bazate pe cunoaştere. Prin politica sa în domeniul educaţiei, statul asigură: dreptul fundamental la educaţie, indispensabil pentru exercitarea celorlalte drepturi ale omului; implementarea mecanismului de bază de formare şi dezvoltare a capitalului uman; realizarea idealului şi a obiectivelor educaţionale, formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, promovarea valorilor general-umane şi a aspiraţiilor de integrare europeană ale societăţii.

Raporturile juridice din sfera educaţiei se reglementează şi prin următoarele tratate internaţionale: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Carta Naţiunilor Unite, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Carta Socială Europeană, Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţămîntului, Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, Declaraţia de la Bologna, precum şi prin alte tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Acest articol a fost elaborat de Institutul pentru Democrație (Moldova). Acest articol este inanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de măsuri de consolidare a încrederii — CBM IV. Opiniile exprimate în acest articol nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene. Читать далее «Право на образование и система образования на двух берегах Днестра»

Характеристика публічного адміністрування галуззю освіти в Україні

shhokin-rostislavЩокін Ростислав Георгійович — кандидат юридичних наук, доцент (м.Київ)

В статье раскрыто содержание понятия публичное администрирование отраслью образования, выяснены его элементы. Сделан вывод, что публичное администрирование отраслью образования — это регламентирована нормами административного права деятельность публичной администрации относительно упорядочения правовых отношений, связанных с процессом усвоения (овладение) знаниями, умениями и навыками с целью приобретения установленных государством образовательных уровней.


Caracteristicile administrării publice a sectorului educaţiei în Ucraina. Articolul prezintă conţinutul conceptului de administrare publică a sectorului educaţiei, stabilind elementele sale. Se concluzionează că administrarea publică a sectorului educaţiei — este reglementată prin activităţi de drept administrativ ale administraţiei publice pentru a eficientiza raporturile juridice asociate cu procesul de asimilare (mastering) a cunoştinţelor, aptitudinilor şi abilităţilor dobândind nivelurile stabilite de învăţământul de stat. Читать далее «Характеристика публічного адміністрування галуззю освіти в Україні»