Методы развития социального интеллекта курсантов – будущих офицеров полиции

Харченко Светлана Вячеславовнакандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры педагогики и психологии факультета №3 Харьковского национального университета внутренних дел

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892
УДК 159.9


Articolul analizează caracteristicile inteligenței sociale și relația sa cu particularitățile de comportament și personalitate a studenților — viitori ofițeri de poliție. Se dovedește că un nivel ridicat de inteligență socială este cea mai importantă componentă a personalității unui ofițer de poliție modern. Sunt indicate principalele condiții pentru dezvoltarea abilităților inteligenței sociale a cadetului. Se descriu metodele psihologice și pedagogice ale abilităților de intelect social în cursul de pregătire specială a viitorilor ofițeri de poliție în cadrul universității. O atenție deosebită este acordată metodelor de dezvoltare a abilităților de inteligență socială cum ar fi trainingul socio-psihologic și trainingul filmat.


В статье проанализированы особенности социального интеллекта и его взаимосвязей с особенностями поведения и личности курсантов — будущих офицеров полиции. Доказано, что высокий уровень социального интеллекта является важнейшей составляющей личности современного офицера полиции. Обозначены основные условия развития способностей социального интеллекта курсанта. Описаны психолого-педагогические методы развития способностей социального интеллекта в процессе специальной подготовки будущих полицейских в вузе. Особое внимание уделено таким методам развития способностей социального интеллекта как социально-психологический тренинг и кинотренинг. Читать далее «Методы развития социального интеллекта курсантов – будущих офицеров полиции»

Биоэтика – инструмент гармонизации социоприродной системы

triniova-yannaТринева Яна Олеговна — кандидат юридических наук, доцент, адвокат, г. Киев, Украина.


Acest articol este dedicat problemei actuale — crearea de către omenire a cunoașterii periculoase, al cărei rezultat este, fără îndoială, auto-distrugerea speciei umane. Cunoașterea periculoasă este o curiozitate științifică bazată pe conceptul sau filosofia antropocentrismului care domină în ultimii o mie de ani. Accentul, în această filozofie, este pus pe om, ca centru al tuturor lucrurilor, și totul este creat în interesul omului. Evident că o astfzel de filosofie a împins omenirea la un pas de colaps, după cum reiese din numeroasele catastrofe globale, frecvente în ultima vreme. Comunitatea internațională vede calea de ieșire din situația actuală prin schimbarea conceptului de viziune asupra lumii de la antropocentric la eco-centric. Chintesența celui din urmă este o Bio-etică globală — o cunoaștere complexă a principiilor coexistenței elementelor Eco-sistemice. În sfera legii, Bio-etica poate fi identificată cu legea naturală, însă în versiunea sa actualizată — concretă, exprimată formal. Aplicând principiile Bio-eticii în toate sferele vieții (inclusiv în legiferare), umanitatea are șansa de a schimba punctul de refacere. Articolul examinează câteva exemple de utilizare a principiilor Bio-etice în contextul cunoașterii periculoase deja accesibile (nanotehnologia, un experiment asupra genomului uman).


Данная статья посвящена актуальной проблеме – созданию человечеством опасного знания, следствием которого, несомненно, является самоуничтожение человеческого вида. Опасное знание – это научное любопытство, основанное на доминирующей последние тысячу лет концепции или философии антропоцентризма. Акцент в этой философии ставится на человеке, как центре всего, и все создается и происходит в интересах человека. Очевидно, что такая философия подвела человечество на край пропасти, свидетельством чему являются множество глобальных катастроф, участившихся в последнее время. Выходом из сложившийся ситуации международная общественность видит в изменении концепции мировосприятия с антропоцентрической на экоцентрическую. Воплощением последней является глобальная биоэтика – комплексное знание о принципах сосуществования элементов экосистемы. В сфере права, биоэтика может быть отождествлена с естественным правом, но в обновленном его варианте – конкретным, формально выраженным. Именно применяя принципы биоэтики во всех сферах жизнедеятельности (в том числе в правотворчестве) у человечества есть еще шанс сместить точку невозврата. В статье рассмотрено несколько примеров использования биоэтических принципов в контексте уже открытого опасного знания (нанотехнологии, эксперимент над геномом человека). Читать далее «Биоэтика – инструмент гармонизации социоприродной системы»

Гражданское общество как социальное пространство инновационного развития (политологический аспект)

Anikin-VladimirАникин Владимирдоктор хабилитат политических наук, доктор философии, конференциар, действительный член Дома ученых Тель-Авива (Израиль)


The article innovatively analyses the becoming of the civil society in Moldova. The approach allows us to describe more substantively the efficiency of transformations of the moldavian social medium that took place since the country gained its independence. The author suggests some arrangements in order to strenghten the social feature of the state and speed up its interaction with the institutions of the civil society.


Articolul este o analiză inovatoare a formării societății civile în Moldova. Această abordare ne permite să descriem în detaliu eficacitatea transformării mediului social moldovenesc, care a avut loc după ce țara și-a câștigat independența. Autorul a prezentat câteva propuneri de consolidare a particularității sociale a statului și de accelerare a interacțiunii acestuia cu instituțiile societății civile.


В статье инновационно анализируется становление гражданского общества в Молдове. Этот подход позволяет более подробно описать эффективность преобразований молдавской социальной среды, которая произошла после того, как страна обрела независимость. Автор представил некоторые предложения, чтобы усилить социальную особенность государства и ускорить его взаимодействие с институтами гражданского общества. Читать далее «Гражданское общество как социальное пространство инновационного развития (политологический аспект)»

К обоснованию особенной юридической логики

Bandurka-A-MБандурка Александр Маркович — доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, президент Криминологической ассоциации Украины


tiaglo-alexandrТягло Александр Владимирович — доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин факультета № 6 Харьковского национального университета внутренних дел


Статья посвящена экспликации и сравнительному анализу двух основных подходов в понимании природы юридической логики. Согласно первому пониманию – тривиальному – юридическая логика сводится к локальному приложению формальной логики в поле права. В такой связи критически обсуждены взгляды Илмара Таммело, практически неизвестные специалистам Молдовы и Украины. Второе – нетривиальное – понимание восходит к Г. В. фон Лейбницу. Согласно ему, юридическая логика представляется как особенная, существующая наряду с формальной логикой и отличающаяся от нее не только областью определения, но и содержанием.


This paper is devoted to explication and comparative analysis of two main approaches to realize the legal logic nature. In accordance with the first realization – trivial – legal logic is reduced to a local application of formal logic in the field of law. Ilmar Tammelo views, unknown to Moldavian and Ukrainian specialists practically, are critically discussed in this connection. The second – nontrivial – realization ascended lineally to G. W. von Leibniz.


Articolul este dedicat explicației și analizei comparative a celor două abordări principale de înțelegere a naturii logicii juridice. Conform primei înțelegeri — triviale — logica juridică se reduce la aplicarea locală a logicii formale în domeniul juridic. În acest sens, opiniile lui Ilmar Tammelo sunt analizate critic, practic necunoscute experților din Moldova și Ucraina. Cea de-a doua înțelegere -non-trivială — îi revine lui G. von Leibniz. Potrivit lui, o logica juridică este reprezentată ca fiind specială, existentă la nivel cu logica formală și diferită nu doar prin domeniul său de definiție, dar și ca conținut.  Читать далее «К обоснованию особенной юридической логики»

Національно-патріотичне виховання поліцейських як невід’ємна складова забезпечення внутрішньої безпеки України

zagumenna-juliaЗагуменна Юлія Олександрівна — кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ

УДК [159.9:378:351.74](477)


The article analyzes the role and the place of national and patriotic education of police officers in the system of ensuring the internal security of Ukraine. Have been examined the peculiarities of national, patriotic and ethical education of future police officers. In the article has been analyzed the effectiveness of the legislation of Ukraine concerning the organization and conduct of national and patriotic education, proposals on increasing the efficiency of state policy in this area have been developed.


В статье рассмотрено роль и место национально-патриотического воспитания полицейских в системе обеспечения внутренней безопасности Украины. Исследовано особенности национально-патриотического и этического воспитания будущих полицейских. Проанализировано эффективность законодательства Украины относительно организации их ведения национально-патриотического воспитания, разработаны предложения для повышения эффективности государственной политики в этой сфере.
Ключевые слова: национально-патриотическое воспитание, этика полицейского, внутренняя безопасность государства, Национальная полиция Украины.


Articolul descrie rolul și locul educaţiei național-patriotice a ofițerilor de poliție în sistemul de asigurare a securităţii interne a Ucrainei. Au fost investigate caracteristicile educației naţional-patriotice și etice a viitorilor polițiști. S-a făcut o analiză de eficiență a legislației din Ucraina în ceea ce privește organizarea iniţierii lor în educația național-patriotică, s-a propus intensificarea eficienței politice de stat în acest domeniu. Cuvinte cheie: educația național-patriotică, etica polițistului, securitatea internă a statului, Poliția Națională a Ucrainei. Читать далее «Національно-патріотичне виховання поліцейських як невід’ємна складова забезпечення внутрішньої безпеки України»

Рівень юридичних знань судді, як один з головних чинників його професійного рівня

chernovskij-oleksijЧерновський Олексій Костянтиновичдоктор юридичних наук, доцент кафедри юридичної психології Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича


В этой статье автор анализирует фигуру судьи как одну из самых сложных юридических профессий. Обращает внимание на уровень юридических знаний, практических компетенций и умений в правоприменении.

Анализирует результаты научно-практического исследования в котором принимали участие судьи районных судов и судов Черновицкой, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Тернопольской областей.


În acest articol, autorul analizează figura judecătorului ca una dintre profesiile juridice cele mai dificile. Acesta atrage atenţia asupra nivelului de cunoştinţe şi competenţe şi abilităţilor practice legale în aplicarea legii. Analizează rezultatele cercetării practice şi ştiinţifice la care au participat judecătorii de la instanţele raionale şi altele din regiunile Cernăuţi, Jitomir, Donetsk, Dnipropetrovsk şi Ternopol. Читать далее «Рівень юридичних знань судді, як один з головних чинників його професійного рівня»

Психологічна діяльність суду присяжних у нарадчій кімнаті

Шувальська Люсьєна Романівна — кандидат юридичних наук, асистент кафедри юридичної психології юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

В статье автор исследует работу присяжных-судей в совещательной комнате, которая протекает в условиях специфических психологических отношений, возникающих между ними. Описываются правила соблюдения юридической процедуры и налаживания психологической коммуникации между присяжными-судьями в совещательной комнате, как гарантии принятия справедливого судебного решения и обеспечения независимости от посторонних воздействий на процесс его принятия в уголовном производстве. Анализируются внутреннее убеждение и правосознание, как основные психологические факторы, которые влияют на принятие решения присяжным-судьей.


Activitatea psihologică ale juraţilor în camera de deliberare. Autorul analizează activitatea juriului de judecători în camera de deliberare, care apare între ei şi care decurge într-o relaţie psihologică şi specifică. Sunt descrise regulile de conformitate ale procedurii legale şi stabilirea comunicării psihologice între juriul de judecători în camera de deliberare, ca o garanţie a unui proces echitabil la luarea deciziilor şi asigurarea independenţei de la influenţarea externă asupra procesului de adoptare a deciziilor în cadrul procedurilor penale. Analizează convingerea interioară şi un simţul dreptăţii, ca şi principal factor psihologic care influenţează decizia juriului de judecător.

Читать далее «Психологічна діяльність суду присяжних у нарадчій кімнаті»