Сущность и понятие государственной службы в органах полиции Украины: административно-правовой аспект

Лемеш Дмитрий Леонидовичаспирант кафедры конституционного, административного права и социально-гуманитарных дисциплин Института права и общественных отношений Университета «Украина»

В статье рассматривается понятие государственной службы и его соотношение с публичной службой; охарактеризовано понятие и сущность государственной службы в органах полиции Украины; сформулирована дефиниция данного понятия; определены характерные особенности государственной службы в органах полиции Украины.

În articol se analizează noţiunea de serviciu public şi relaţia sa cu serviciul de stat; se caracterizează conceptul şi esenţa serviciului public în organele de poliţie din Ucraina; se formulează trăsăturile caracteristice ale serviciului public în poliţia ucraineană.

The article discusses the concept of public service and its relationship with the public service; characterized by the concept and essence of public service in the police force in Ukraine; formulated a definition of this concept; The characteristic features of the public service in the police force in Ukraine. Читать далее «Сущность и понятие государственной службы в органах полиции Украины: административно-правовой аспект»

The principles of the nationale police of Ukraine

semerey-bogdanSemerey Bohdanаspirant Interregional Academy of Personnel Management (Ukraine)

Reorganization of the internal Affairs bodies implies a profound transformation concerning the essence and activities of the police, the updating of the content of her work. The cornerstone erected by the rights and freedoms of citizens. Their protection and respect should be the main goal of the police is the population to assess the reliability and efficiency of its activities on the essence and principles of the National police of Ukraine.

Reorganizarea Poliţiei naţionale implică schimbări profunde în ceea ce priveşte natura şi activitatea poliţiei, actualizarea conţinutul activităţii sale, dreptului administrativ, legislaţiei. O atenţie sporită se acordă drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Protecţia şi respectarea acestora ar trebui să fie scopul principal al poliţiei, şi anume populaţia va evalua fiabilitatea şi eficacitatea activităţilor sale în conformitate cu conţinutul şi principiile tipurilor de activităţi ale Poliţiei Naţionale a Ucrainei.
Читать далее «The principles of the nationale police of Ukraine»