Права нерождённого ребёнка и профилактика нарушений репродуктивного потенциала женщин

Bolʹshakova-PolinaБольшакова Полина Николаевна — кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой общепрофессиональных дисциплин Тираспольского межрегионального университета


Articolul se referă la formarea și dezvoltarea unor politici de sănătate publică în ceea ce privește copiii născuți, legile și reglementările în domeniul protecției juridice a mamei și copilului, în conformitate cu recomandările internaționale. S-au efectuat analize ale situațiilor care permit evidențierea rezervelor de creștere a eficienței documentelor oficiale. Aspecte privind viitorul științei medicale naționale.


The article considers becoming and development of public policy of health care in relation to the unborn child, legislative and normative acts in area of legal defense of motherhood and childhood according international recommendations. The situations making possible to detect reserves of enhancement of effectiveness of profile official documents are analyzed. The aspects concerning future of national medical science.


В статье рассматривается становление и развитие государственной политики здравоохранения по отношению к неродившемуся ребенку, законодательных и нормативных актов в области правовой защиты материнства и детства в соответствии с международными рекомендациями. Проанализированы ситуации, позволяющие выявлять резервы повышения эффективности официальных документов. Аспекты, касающиеся будущего отечественной медицинской науки. Читать далее «Права нерождённого ребёнка и профилактика нарушений репродуктивного потенциала женщин»

The principles of the nationale police of Ukraine

semerey-bogdanSemerey Bohdanаspirant Interregional Academy of Personnel Management (Ukraine)

Reorganization of the internal Affairs bodies implies a profound transformation concerning the essence and activities of the police, the updating of the content of her work. The cornerstone erected by the rights and freedoms of citizens. Their protection and respect should be the main goal of the police is the population to assess the reliability and efficiency of its activities on the essence and principles of the National police of Ukraine.

Reorganizarea Poliţiei naţionale implică schimbări profunde în ceea ce priveşte natura şi activitatea poliţiei, actualizarea conţinutul activităţii sale, dreptului administrativ, legislaţiei. O atenţie sporită se acordă drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Protecţia şi respectarea acestora ar trebui să fie scopul principal al poliţiei, şi anume populaţia va evalua fiabilitatea şi eficacitatea activităţilor sale în conformitate cu conţinutul şi principiile tipurilor de activităţi ale Poliţiei Naţionale a Ucrainei.
Читать далее «The principles of the nationale police of Ukraine»