PROCEDURA LEGISLATIVĂ ÎN CONTEXTUL PROCEDURILOR PARLAMENTARE

costaki-georgyCostachi Gheorghe — doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător științific principal, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


Arnăut Veronica — doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


This study is focused on investigating the legislative procedure as a variety of parliamentary procedures. The aim is to argue the legal nature of the legislative procedure and its affiliation to the institution of parliamentary procedures.


Studiul de față este axat pe abordarea procedurii legislative ca varietate a procedurilor parlamentare. Scopul urmărit este de a argumenta natura juridică a procedurii legislative și apartenența sa la instituția procedurilor parlamentare.


Noțiunile de „procedură” și „procedură juridică”. Din perspectiva etimologiei sale, termenul de „procedură” a fost împrumutat din limba franceză – „procedure”, aceasta, la rîndul său, împrumutîndu-l din latină – „procedere”, care semnifică promovare a ceva, sau într-un sens mai îngust, „o ordine stabilită oficial de a acţiona” [Игнатов Е.А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе Парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, №11. [электронный ресурс]: http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html], „orice acţiune continuă şi succesivă” [Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография. Москва: Волтерс Клувер, 2007, p. 210.]. Читать далее «PROCEDURA LEGISLATIVĂ ÎN CONTEXTUL PROCEDURILOR PARLAMENTARE»

Биоэтика – инструмент гармонизации социоприродной системы

triniova-yannaТринева Яна Олеговна — кандидат юридических наук, доцент, адвокат, г. Киев, Украина.


Acest articol este dedicat problemei actuale — crearea de către omenire a cunoașterii periculoase, al cărei rezultat este, fără îndoială, auto-distrugerea speciei umane. Cunoașterea periculoasă este o curiozitate științifică bazată pe conceptul sau filosofia antropocentrismului care domină în ultimii o mie de ani. Accentul, în această filozofie, este pus pe om, ca centru al tuturor lucrurilor, și totul este creat în interesul omului. Evident că o astfzel de filosofie a împins omenirea la un pas de colaps, după cum reiese din numeroasele catastrofe globale, frecvente în ultima vreme. Comunitatea internațională vede calea de ieșire din situația actuală prin schimbarea conceptului de viziune asupra lumii de la antropocentric la eco-centric. Chintesența celui din urmă este o Bio-etică globală — o cunoaștere complexă a principiilor coexistenței elementelor Eco-sistemice. În sfera legii, Bio-etica poate fi identificată cu legea naturală, însă în versiunea sa actualizată — concretă, exprimată formal. Aplicând principiile Bio-eticii în toate sferele vieții (inclusiv în legiferare), umanitatea are șansa de a schimba punctul de refacere. Articolul examinează câteva exemple de utilizare a principiilor Bio-etice în contextul cunoașterii periculoase deja accesibile (nanotehnologia, un experiment asupra genomului uman).


Данная статья посвящена актуальной проблеме – созданию человечеством опасного знания, следствием которого, несомненно, является самоуничтожение человеческого вида. Опасное знание – это научное любопытство, основанное на доминирующей последние тысячу лет концепции или философии антропоцентризма. Акцент в этой философии ставится на человеке, как центре всего, и все создается и происходит в интересах человека. Очевидно, что такая философия подвела человечество на край пропасти, свидетельством чему являются множество глобальных катастроф, участившихся в последнее время. Выходом из сложившийся ситуации международная общественность видит в изменении концепции мировосприятия с антропоцентрической на экоцентрическую. Воплощением последней является глобальная биоэтика – комплексное знание о принципах сосуществования элементов экосистемы. В сфере права, биоэтика может быть отождествлена с естественным правом, но в обновленном его варианте – конкретным, формально выраженным. Именно применяя принципы биоэтики во всех сферах жизнедеятельности (в том числе в правотворчестве) у человечества есть еще шанс сместить точку невозврата. В статье рассмотрено несколько примеров использования биоэтических принципов в контексте уже открытого опасного знания (нанотехнологии, эксперимент над геномом человека). Читать далее «Биоэтика – инструмент гармонизации социоприродной системы»

LEGIFERAREA ȘI FUNCȚIA LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI

Arnăut Veronicadoctorandă, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei

CZU: 342.52/.53(478)


Articolul cuprinde un studiu asupra legiferării ca activitate distinctă în cadrul statului, în vederea precizării esenței acesteia și concretizării funcției legislative a Parlamentului ca unica autoritate legislativă a statului. Sunt puse în discuție conceptele de „funcție legislativă” și „competență legislativă”, fiind precizată distincția dintre acestea.


The article includes a study of lawmaking as a distinct activity in the state in order to clarify its essence and to concretize the legislative function of the Parliament as the sole legislative authority of the state. There are analyzed the concepts of „legislative function” and „legislative competence” and the distinction between them.


В статье предлагается краткое исследование законотворчества как отдельный вид деятельности в государстве, для того чтобы выявить его сущность и обосновать законодательную функцию Парламента как единственного законодательного органа государства. Особое внимание уделено понятиям «законодательная функция» и «законодательная компетенция», а также различиям между ними. Читать далее «LEGIFERAREA ȘI FUNCȚIA LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI»

Юридическая техника и технология в отраслях права: теория и практика применения

shutak-illyaШутак Илля Дмитриевич — доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Ивано — Франковского университета права им. Короля Данилы Галицкого, заслуженный деятель науки и техники Украины


В научной статье раскрыто теорию и практику применения юридической техники в отраслях права. Освещены общетеоретические аспекты совершенствования государственно-правового регулирования средствами юридической техники и технологии. Обоснована целесообразность мониторинга качества и совершенствования нормативно-правовых актов в отраслях права.


În articolul ştiinţific sînt dezvăluite teoria şi practica aplicării tehnicii juridice în domeniile dreptului. Sunt analizate aspectele teoretice generale de perfecţionare a reglementării legale de stat prin intermediul tehnicii juridice şi a tehnologiei. Este statuată necesitatea monitorizării calităţii şi perfecţionarea actelor normative în domeniul dreptului. Читать далее «Юридическая техника и технология в отраслях права: теория и практика применения»