Права национальных меньшинств в Республике Молдова как средство для сохранения их культурного наследия

Borshevskyi-AndreiБоршевский Андрей Петрович — доктор наук, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы


Articul acesta consacrat problemei drepturilor minoretăţilor naţionale. Republica Moldova şi-a asumat o serie de obligaţii pe plan internaţional în sfera respectării drepturilor omului şi implicit a drepturilor minorităţilor naţionale şi religioase, drepturi pe care trebuie să le garanteze şi respecte. Acest articol descrie legislaţia naţională privind protecţia drepturilor minorităţilor etnice. Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au dreptul la o protecţie egală a legii împotriva oricărei discriminări şi împotriva oricărei incitări la discriminare.
În conformitate cu standardele internaţionale, problemele legate de respectarea dreptului la identitate naţională şi conservarea ei, drepturilor colective şi individuale ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, se abordează şi se rezolvă prin dialog, raţiune, compromis, tact şi bunăvoinţă.


Статья описывает национальное законодательство Республики Молдова в области защиты прав национальных меньшинств. В соответствии с международными стандартами, национальные меньшинства имеют право на национальную, языковую, культурную и религиозную идентичность, на ее сохранение и развитие. Статья описывает также особый правовой статус Гагаузии, а также деятельность неправительственных организаций в деле защиты прав национальных меньшинств.
Эта статья описывает национальное законодательство по защите прав этнических меньшинств. Все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту закона от всякой дискриминации и от всякого подстрекательства к дискриминации. Читать далее «Права национальных меньшинств в Республике Молдова как средство для сохранения их культурного наследия»

Україна — ЄС. Подальші перспективи

ferens-bogdanФеренс Богданаспірант дипломатичної академії України, головний консультант Секретаріату Комітету ВР України з питань європейської інтеграції


В статье исследуются возможные сценарии взаимоотношений между Украиной и Европейским Союзом, а также выделены наиболее проблемные вопросы, которые будут определять дальнейший ход событий.
Полученные результаты могут быть полезными в выработке стратегий для экспертной среды и лиц, принимающих решения.


Articolul analizeaza posibilele scenarii ale relaţiilor dintre Ucraina şi Uniunea Europeană, de asemenea, au fost evidenţiate aspectele mai problematice, care vor determina cursul evenimentelor pe viitor.
Rezultatele pot fi utile în dezvoltarea strategiilor pentru mediul de experţi şi factorii de decizie. Читать далее «Україна — ЄС. Подальші перспективи»

Demiterea – o măsură veritabilă de răspundere constituţională a șefului de stat

Tataru-GheorghiTataru Gheorghi — avocat, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Articolul readuce în atenţie problema răspunderii constituţionale a şefului de stat. În baza prevederilor constituţionale şi a doctrinei, autorul expune consecutiv temeiurile survenirii răspunderii constituţionale a şefului de stat, instanţa competentă în materie şi procedura de aplicare a acestei răspunderi. Un moment important constatat priveşte lipsa reglementării procedurii de demitere a Preşedintelui Republicii Moldova, ceea ce denotă caracterul declarativ al prevederilor constituţionale în domeniu. Prin urmare, autorul se expune pentru necesitatea dezvoltării teoriei răspunderii constituţionale şi pentru o reglementare detaliată a instituţiei în legislaţia naţională.


L’article présente la question de la responsabilité constitutionnelle du chef de l’Etat. En vertu de la Constitution et de la doctrine, l’auteur analyse le base de la responsabilité constitutionnelle du chef de l’Etat, les autorités compétentes et la procédure applicable à une telle responsabilité. Un moment important constaté est l’absence de réglementation de la procédure de destitution du Président de la Moldavie, qui montre la nature déclarative des dispositions constitutionnelles dans ce domaine. Par conséquent, l’auteur soutient la nécessité de développer la théorie de la responsabilité constitutionnelle et de la réglementation détaillée de l’institution dans le droit national. Читать далее «Demiterea – o măsură veritabilă de răspundere constituţională a șefului de stat»

Новое пенсионное законодательство нуждается в существенных изменениях и разъяснениях

varzar-pantelejmonВарзарь Пантелеймондоктор хабилитат политологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы


sosna-borisСосна Борис — доктор права, и.о. профессора Европейского университета Молдовы, ведущий научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы


Авторы предпринимают попытку осветить основные положения закона Республики Молдова «О пенсиях государственного социального страхования» № 156-XIV от 14.10.1998 года и закона Республики Молдова № 290 от 16.12.2016 года и внести предложения по изменению и дополнению этих законов с целью приведения в соответствие со ст.1, 16 47 Конституции Республики Молдова.


Autorii întreprind o încercare de a evidenția principalele prevederi legea Republicii Moldova Privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14.10.1998 ani și a legii Republicii Moldova nr. 290 din 16.12.2016 an și de a face propuneri de modificare și completare a acestor legi cu scopul de a aduce în concordanță cu lingura 1, 16 47 din Constituția Republicii Moldova. Читать далее «Новое пенсионное законодательство нуждается в существенных изменениях и разъяснениях»

Адміністративний договір як форма регулювання адміністративних відносин

bandurka-oleksandrБандурка Олександр Олександровичдоктор юридичних наук, професор Міжрегіональної академії управління персоналом


В статье проведён анализ научных взглядов относительно проблемы определения административного договора в административном праве Украины. По результатам изучения и системного анализа определены основные признаки административного договора и возможные пути решения проблем такого определения.


Articolul prezintă o analiză a opiniilor ştiinţifice cu privire la problema determinării contractului administrative în dreptul administrativ al Ucrainei. Ca urmare a studiului caracteristicilor de bază ale unui contract administrativ, au fost identificate semnele contractului administrativ şi posibilele soluţii pentru identificarea noţiunii date. Читать далее «Адміністративний договір як форма регулювання адміністративних відносин»

Шляхи підвищення ефективності адміністративно-правової відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин в Україні

Музичук Олександр Миколайовичдоктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, декан факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ

Пахомов Володимир Васильовичдоктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри судочинства та міжнародного права навчально-наукового інституту права Сумського державного університету


Определена сущность административной ответственности за правонарушения в сфере земельных отношений. Дан анализ современного состояния правового обеспечения административной ответственности в сфере земельных отношений в Украине. Установлены возможные направления повышения эффективности административно-правовой ответственности за правонарушения в сфере земельных отношений в Украине.


În articol este identificată esenţa răspunderii administrative pentru încălcările în domeniul relaţiilor funciare. A fost efectuată analiza strării actuale a reglementării juridice răspunderii administrative în domeniul relaţiilor funciare în Ucraina.
Au fost stabilite direcţiile întru perfecţionarea şi îmbunătăţirea domeniului răspunderii administrative pentru încălcările în domeniul relaţiilor funciare în Ucraina.
Читать далее «Шляхи підвищення ефективності адміністративно-правової відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин в Україні»

Actul administrativ – principala formă de realizare a administraţiei publice

Diaconu Mihaildoctor în drept, conferenţiar universitar, judecător Judecătoria Buiucani mun. Chişinău


Articolul este consacrat studierii conceptului, esenţei şi conţinutului actului administrativ. Autorul argumentează ideea că actul administrativ reprezintă forma juridică cea mai importantă a activităţii autorităţilor publice, fiind și principalul instrument de realizare a puterii executive și de realizare a sarcinilor și obiectivelor ce revin administraţiei publice.


Статья посвящена исследованию понятии, сущности и содержании административного акта. Автор подчеркивает, что административный акт является наиболее важной правовой формой деятeльности государственных органов, являясь основным инструментом для осуществления исполнительной власти и достижения целей и задач публичной администрации. Читать далее «Actul administrativ – principala formă de realizare a administraţiei publice»

Unele reflecţii pe marginea autonomiei puterii judecătoreşti în cadrul unui stat de drept

Railean-PetruRailean Petrudoctor în drept, lector universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova


Article comprises some reflections on the autonomy of the judicial power. Based on the analysis of legislation and doctrine in the field, are highlighted some important points concerning the competent authority to ensure the autonomy of the judicial power, and are formulated some proposals de lege ferenda needed to strengthen the role of the Superior Council of Magistrates in this regard.


Articolul cuprinde o un studiu asupra autonomiei puterii judecătoreşti. În baza analizei legislaţiei în vigoare şi a doctrinei în domeniu, sunt evidenţiate cîteva momente importante ce ţin de autoritatea competentă să asigure autonomia puterii judecătoreşti, fiind formulate unele propuneri de lege ferenda necesare pentru consolidarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii în acest sens. Читать далее «Unele reflecţii pe marginea autonomiei puterii judecătoreşti în cadrul unui stat de drept»

Класифікація принципів забезпечення адміністративно-правового режиму військового майна в Україні

Кучинський Ю.Д. — здобувач Державного науково-дослідного інституту МВС України


В статье разработана классификация принципов обеспечения административно-правового режима военного имущества в Украине; усовершенствовано определение понятия принципов; исследованы научные концепции и подходы к определению системы принципов обеспечения административно-правовых режимов, на основании чего систематизированы принципы обеспечения правового режима военного имущества в Украине; охарактеризованы соответствующие принципы.


Articolul prezintă clasificarea principiilor juridico administrative ale regimului bunurilor militare în Ucraina; este perfecţionată definirea principiilor; sunt cercetate concepţiile ştiinţifice şi abordările îndreptate spre definirea principiilor sistemului juridico administrativ; pe baza cărora sunt sistematizate principiile de reglmentare legală ale bunurilor militare din Ucraina; sunt caracterizate principiile relevante Читать далее «Класифікація принципів забезпечення адміністративно-правового режиму військового майна в Україні»

Current issues of qualification and difference between the act of terrorism and sabotage

Vicen-VlastimilVicen Vlastimil — Dr.h.c. JUDr., PhD., Honor prof., Prorektor pre bezpečnosť a ochranu Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave


The article is dedicated to the research of peculiarities of qualification of the act of terrorism and sabotage. The following criminal legal description of these crimes is aimed at determining their common and individual characteristics that allows to differentiate their law enforcement activities.

The study focuses on the issue of the need to improve anti-terrorist legislation, which is directly aimed at combating and preventing terrorism. For this purpose, the proposed definition of the content of some concepts is an important step to clarify the content and extent of the relevant criminal law standards and separate them from related illegal actions.


Articolul este dedicat cercetării particularităţilor de calificare a actului de terorism şi sabotaj.
Descrierea juridică penală a acestor infracţiuni are ca scop determinarea caracteristicilor comune şi individuale care permit diferenţierea aplicării legii.

Studiul se concentrează pe problema necesităţii de îmbunătăţire a legislaţiei anti-teroriste, care urmăreşte în mod direct combaterea şi prevenirea terorismului. În acest scop, a fost propusă definiţia conţinutului unor concepte, fiind un pas important pentru a stabili conţinutul normelor de drept penal relevante şi să fie efectuată diferenţierea de alte acţiuni ilegale conexe. Читать далее «Current issues of qualification and difference between the act of terrorism and sabotage»