Совершенствование законодательства, регулирующего порядок рассмотрения дел о правонарушениях

sosna-alexandrСосна Александр — доктор права, преподаватель юридического факультета Молдавского госуниверситета


Бачу Ион
капитан полиции (Молдова)
CZU 343.2


Articolul evidențiază procedura de aplicare a pedepsei administrative stabilite prin codul Republicii Moldova privind infracțiunile, precum și procedura de contestare a acestor sancțiuni.
Relevanța subiectului se datorează, pe de o parte, modificărilor semnificative aduse codului Republicii Moldova cu privire la infracțiunile din noiembrie și decembrie 2016 și, pe de altă parte, la deficiențele (lacunele) și contradicțiile din prezentul cod, precum și acoperirea insuficientă a procedurii de aplicare a răspunderii pentru încălcări.


The article highlights the procedure for applying administrative punishments established by the Code of the Republic of Moldova on offenses, as well as the procedure for appealing these penalties.
The relevance of the topic is due, on the one hand, to the significant changes that were made to the Code of the Republic of Moldova on offenses in November and December 2016, and, on the other hand, to the deficiencies (gaps) and contradictions of this Code, as well as insufficient coverage of the procedure for applying liability for violations.


В статье освещается порядок применения административных наказаний, установленных Кодексом Республики Молдова о правонарушениях, а также порядок обжалования этих наказаний.
Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, существенными изменениями, которые были внесены в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях в ноябре и декабре 2016 года, а другой стороны, недостатками (пробелами) и противоречиями данного Кодекса, а также недостаточным освещением порядка применения ответственности за правонарушения. Читать далее «Совершенствование законодательства, регулирующего порядок рассмотрения дел о правонарушениях»

Current issues of qualification and difference between the act of terrorism and sabotage

Vicen-VlastimilVicen Vlastimil — Dr.h.c. JUDr., PhD., Honor prof., Prorektor pre bezpečnosť a ochranu Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave


The article is dedicated to the research of peculiarities of qualification of the act of terrorism and sabotage. The following criminal legal description of these crimes is aimed at determining their common and individual characteristics that allows to differentiate their law enforcement activities.

The study focuses on the issue of the need to improve anti-terrorist legislation, which is directly aimed at combating and preventing terrorism. For this purpose, the proposed definition of the content of some concepts is an important step to clarify the content and extent of the relevant criminal law standards and separate them from related illegal actions.


Articolul este dedicat cercetării particularităţilor de calificare a actului de terorism şi sabotaj.
Descrierea juridică penală a acestor infracţiuni are ca scop determinarea caracteristicilor comune şi individuale care permit diferenţierea aplicării legii.

Studiul se concentrează pe problema necesităţii de îmbunătăţire a legislaţiei anti-teroriste, care urmăreşte în mod direct combaterea şi prevenirea terorismului. În acest scop, a fost propusă definiţia conţinutului unor concepte, fiind un pas important pentru a stabili conţinutul normelor de drept penal relevante şi să fie efectuată diferenţierea de alte acţiuni ilegale conexe. Читать далее «Current issues of qualification and difference between the act of terrorism and sabotage»