Current issues of qualification and difference between the act of terrorism and sabotage

Vicen-VlastimilVicen Vlastimil — Dr.h.c. JUDr., PhD., Honor prof., Prorektor pre bezpečnosť a ochranu Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave


The article is dedicated to the research of peculiarities of qualification of the act of terrorism and sabotage. The following criminal legal description of these crimes is aimed at determining their common and individual characteristics that allows to differentiate their law enforcement activities.

The study focuses on the issue of the need to improve anti-terrorist legislation, which is directly aimed at combating and preventing terrorism. For this purpose, the proposed definition of the content of some concepts is an important step to clarify the content and extent of the relevant criminal law standards and separate them from related illegal actions.


Articolul este dedicat cercetării particularităţilor de calificare a actului de terorism şi sabotaj.
Descrierea juridică penală a acestor infracţiuni are ca scop determinarea caracteristicilor comune şi individuale care permit diferenţierea aplicării legii.

Studiul se concentrează pe problema necesităţii de îmbunătăţire a legislaţiei anti-teroriste, care urmăreşte în mod direct combaterea şi prevenirea terorismului. În acest scop, a fost propusă definiţia conţinutului unor concepte, fiind un pas important pentru a stabili conţinutul normelor de drept penal relevante şi să fie efectuată diferenţierea de alte acţiuni ilegale conexe. Читать далее «Current issues of qualification and difference between the act of terrorism and sabotage»

Об’єкт неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

bandurka_iБандурка Ірина Олександрівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ

Статья посвящена рассмотрению общественно- небезопасного деяния, как несовершенное исполнение обязанностей что до охраны жизни и здоровья детей. Рассмотрены теоретические подходы к определению понятия объекта преступления. Выделено общий, семейный и непосредственные объекты недостаточного исполнения обязанностей что до охраны жизни и здоровья детей.

Acest articol este dedicat analizei acţiunilor publice-periculoase ca o executare imperfectă a obligaţiilor care sunt îndreptate spre protejarea vieţii şi sănătăţii copiilor. Se prezintă abordările teoretice la definirea obiectului infracţiunii. Se delimitează obiectele generale, familiare şi obiecte imediate de îndeplinire insuficientă a obligaţiilor care protejează viaţa şi sănătatea copiilor.

Article considers of socially dangerous act as improper performance of duties to protect life and health of children. The considered of theoretical approaches to the definition of the object of the crime. Highlight a common, genitive and direct objects of improper performance of duties to protect life and health of children.
Читать далее «Об’єкт неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей»

Складові кримінологічного моніторингу в діяльності органів прокуратури

Іщук Олександр Сергійович — кандидат юридичних наук, докторант Національної академії прокуратури України

Визначено складові кримінологічного моніторингу в діяльності органів прокуратури. Встановлено низку закономірностей і характерних територіальних та регіональних особливостей криміногенної обстановки. Доведено, що для організації ефективної системи діяльності органів прокуратури в межах державної кримінологічної політики, необхідним є кримінологічний моніторинг.

Определены составляющие криминологического мониторинга в деятельности органов прокуратуры. Установлен ряд закономерностей и характерных территориальных и региональных особенностей криминогенной обстановки. Доказано, что для организации эффективной системы деятельности органов прокуратуры в рамках государственной криминологической политики, необходимым является криминологический мониторинг.

The composition of criminological monitoring of the prosecution is defined. A specific local and regional characteristics of the crime situation is established. It is proved that for effective system of prosecution within the state criminological policy is necessary criminological monitoring.
Читать далее «Складові кримінологічного моніторингу в діяльності органів прокуратури»