Рецензія на рукопис монографії Ігоря Ігоровича Онищука «Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики»

Рабінович П.М. — Академік (дійсний член) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка


Як відомо, стан законодавства України в усіх його ділянках не є задовільним, якісним, ефективним. І тому наукові дослідження, спрямовані на обґрунтування шляхів його удосконалення є, безперечно, актуальними. До таких досліджень належить і названа монографія кандидата юридичних наук, доцента І. І. Онищука.

pravovyi-monitoryngХоча питанням моніторингу – у різних його аспектах – присвячено, взагалі кажучи, значну кількість наукових праць (про що свідчить, зокрема, наведений наприкінці рецензованої монографії великий список використаних автором джерел), проте з цієї проблеми і донині спостерігаються численні суперечності, неузгодженості, – починаючи навіть із самої інтерпретації вихідного термінопоняття «правовий моніторинг» та безпосередніх об’єктів моніторингової діяльності, а також її конкретних способів і методів. Читать далее «Рецензія на рукопис монографії Ігоря Ігоровича Онищука «Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики»»

Рецензія на монографію «Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект»

Заросило В. О. — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри управління безпекою, анти кору пційною та правоохоронною діяльністю Навчально-наукового інститут права ім. князя Володимира Великого МАУП


Актуальність обраної теми «Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: адмі­ністративно-правовий аспект» є безперечною.

Безумовним є той факт, що формування сис­теми державної фінансово-економічної без­пеки має відбуватися на основі розробки від­повідної наукової теорії, концепції, стратегії та тактики, проведення адекватної політики, наявності необхідних інститутів, застосуван­ня засобів, способів і методів її забезпечення.

Концепція забезпечення державної фінансово — економічної безпеки мас містити пріоритетні цілі та завдання забезпечення фінансово-еко­номічної безпеки, шляхи та методи їх досяг­нення, які б адекватно відбивали роль фінан­сів у сучасному соціально-економічному роз­витку України. Її зміст повинен координувати загальнодержавні дії в галузі забезпечення безпеки на рівні окремих громадян, господа­рюючих суб’єктів, галузей, секторів економіки, а також на національному, регіональному та глобальному рівнях. Без обгрунтованої Кон­цепції забезпечення державної фінансово — економічної безпеки неможливо сподіватися на проведення ефективного соціально-економіч­ного реформування у нашій країні.

Вищезазначене ще раз вказує на актуаль­ність і своєчасність монографічного дослі­дження Ковальчук А.Ю., що присвячене ме­ханізму забезпечення фінансово-економічної безпеки.

Виконання завдань наукового досліджен­ня, поставлених автором, дає можливість перш за все поглибити сучасні уявлення про стратегічні напрями вдосконалення механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки.

У монографії Ковальчук А.Ю. вдало прове­дено ґрунтовне, комплексне дослідження, що дозволило зробити висновок про те, що нині ще не сформована загальнодержавна концеп­ція забезпечення фінансово-економічно без­пеки яка повинна грунтуватися на ряді прин­ципах, але нажаль навіть така фундаментальна позиція й досі остаточно не сформована.

Органічне поєднання теоретичних і прак­тичних проблем проглядається вже у плані роботи та завданнях, які поставив дослідник. При цьому слід підкреслити логічну струк­турованість наукового дослідження, поле­мічність викладу матеріалу і, незважаючи на окремі максималістські оцінки ідей тих, кого вона залучає до наукової дискусії, позначаєть­ся загальною толерантністю в ставленні до їх думок, зваженістю і обгрунтованістю власної позиції.

Безумовною позитивною рисою моногра­фії є приділення автором значної уваги теоре­тичним аспектам проблеми. Автором був ви­вчений досвід зарубіжних країн. Аналіз досві­ду таких країн Західної Європи як Нідерланди, Бельгія, Данія, Люксембург, Швейцарія щодо забезпечення фінансової безпеки показує, що їх основною стратегічною метою із захисту на­ціональних фінансових інтересів є забезпечен­ня сталого економічного зростання та модерні­зації економіки відповідно до умов конкурентної боротьби на світовому ринку.

Автор вдало підкреслює що ці країни не мають можливості істотно впливати на формування структури світової економіки, внаслідок чого змушені пристосовуватися до умов розвитку світової економіки, змінювати сформовані структури національних економік і пропорції їх розви­тку. При цьому так звані «малі країни» Євросоюзу в якості стратегічних цілей визначають формування ефективної структури і спеціалі­зацію економіки. Політика забезпечення фі­нансової безпеки Чехії, Польщі, Словаччини та країн Балтії базується на зближенні націо­нальних інтересів з загальноєвропейськими інтересами, а також політичної, економічної та інституціональної трансформацією відпо­відно до західноєвропейських стандартів. Такі неоднозначні підходи у визначенні стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки вимагають і від України рішучих кроків щодо вироблення і втілення у життя концепції забезпечення фінансово — економічної безпеки.

Вивчення статистичних матеріалів, довід­кових видань, політико-правової публіцисти­ки дозволило автору виявити низку проблем, які наданий час існують у нашій державі.

Автором було глибоко проаналізовано чинне законодавство, яке регулює суспільні відносини у сфері забезпечення фінансово —  економічної безпеки.

Всебічно і глибоко роз­глянути всі питання, що стосуються досліджу­ваної в роботі теми, надати науково обгрунто­вані висновки та рекомендації.

Отримані наукові результати, положення, висновки і рекомендації обгрунтовані і досто­вірні, підтверджуються репрезентативністю результатів дослідження.

Підводячи підсумок, можна констатувати, що монографію підготовлено з дотриманням вимог наукового стилю, ділового мовлення та з виведенням власних висновків. Враховуючи наведене, монографія може бути рекомендова­на до друку.

Заросило В. О.