REFLECȚII ASUPRA INTERPRETĂRII NOȚIUNILOR DE „FOLOSIREA FORȚEI”, „ATAC ARMAT” ȘI „ACT DE AGRESIUNE”

Gherega Carolina doctorandă Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


Studiul este consacrat analizei succinte a noțiunilor de „folosirea forței”, „atac armat” și „act de agresiune”. Scopul urmărit este de a elucida sensul acestor noțiuni pentru interpretarea corectă a principiului nerecurgerii la forţă şi la ameninţarea cu forţa în relaţiile internaţionale.


The study focuses on the brief analysis of the notions of «use of force», «armed attack» and «act of aggression». The aim is to elucidate the meaning of these concepts for the correct interpretation of the principle of non-refoulement to force and threats of force in international relations.


Soluţionarea conflictelor internaţionale, adeseori, implică recurgerea sub diferite forme la forţă sau la ameninţarea cu forţa, fie ca un mijloc de constrîngere, fie ca o măsură de interpunere între părţile conflictului cu scopul gestionării acestuia. Această dublă ipostază a recurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa, denotă practic cît de fină este demarcația dintre rolul său pozitiv – de a fi o măsură de soluționare a conflictului și valența sa negativă – de factor generator al acestuia.

Aspectul dat motivează suficient necesitatea unei ample abordări a cadrului juridic internaţional în materie în vederea identificării variantelor de interpretare a acestuia, precum şi a evaluării măsurii în care este respectat în practica relaţiilor internaţionale contemporane. Mai mult, necesitatea unui asemenea demers ştiinţific este accentuată şi de faptul că realitatea internaţională din ultimele decenii a fost marcată de serioase transformări ce ţin de interpretarea şi modul de aplicare mai ales a principiului nerecurgerii la forţă şi la ameninţarea cu forţa în relaţiile internaţionale. Читать далее «REFLECȚII ASUPRA INTERPRETĂRII NOȚIUNILOR DE „FOLOSIREA FORȚEI”, „ATAC ARMAT” ȘI „ACT DE AGRESIUNE”»

Теоретико-правовые проблемы правового регулирования международного дистрибьюторского договора

Арсени Игорь — магистр права, заведующий кафедрой Частного права Комратского государственного университета (Молдова)

In this article, the author discusses and reveals the basic theoretical and legal problems of legal regulation of international distribution agreement. In particular, established that in international business this agreement is very common, but its design is so far not regulated properly as in foreign countries in particular, and the international legal acts in general.

В настоящей статье автором рассматриваются и раскрываются основные теоретико-правовые проблемы правового регулирования международного дистрибьюторского договора. В частности установлено, что в международной предпринимательской деятельности данный договор весьма распространенный, однако его конструкция до настоящего момента не урегулирована должным образом как в зарубежных странах в частности, так и в международными правовыми актами в целом.

Читать далее «Теоретико-правовые проблемы правового регулирования международного дистрибьюторского договора»

Региональные конфликты на постсоветском пространстве (Международно-правовой анализ)

Караев Рауф Мамед оглы — доктор философии по праву, ведущий научный сотрудник Института Философии и Права Национальной Академии Наук Азербайджана (Баку. Азербайджан)

В статье проводится сравнительно-правовой анализ региональных конфликтов на постсоветском пространстве. С точки зрения международного права автор показывает на несостоятельность ссылок на так называемый косовский «прецедент» при анализе региональных конфликтов на постсоветском пространстве. Юридические основания возникновения косовской проблемы и региональных конфликтов на постсоветском пространстве, коренным образом различаются друг от друга и они должны быть урегулированы различными правовыми нормами и принципами.

The article presents a comparative legal analysis of the regional conflicts in the post-Soviet space. From the standpoint of international law, the author points to the inadequacy of references to the so-called Kosovo «precedent» in the analysis of regional conflicts in the post-Soviet space. The reasons and legal grounds for the emergence of the Kosovo problem and the regional conflicts in the former Soviet Union, are fundamentally different from each other and should be regulated by different legal norms and principles.

У статті проводиться порівняльно-правовий аналіз регіональних конфліктів на пострадянському просторі. З точки зору міжнародного права автор наголошує на неспроможності посилання на так званий косовський «прецедент» при аналізі регіональних конфліктів на пострадянському просторі. Юридичні підстави виникнення косовської проблеми і регіональних конфліктів на пострадянському просторі кардинально відрізняються один від одного і вони мають бути врегульовані різними правовими нормами і принципами.

Читать далее «Региональные конфликты на постсоветском пространстве (Международно-правовой анализ)»