PROCEDURA LEGISLATIVĂ ÎN CONTEXTUL PROCEDURILOR PARLAMENTARE

costaki-georgyCostachi Gheorghe — doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător științific principal, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


Arnăut Veronica — doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


This study is focused on investigating the legislative procedure as a variety of parliamentary procedures. The aim is to argue the legal nature of the legislative procedure and its affiliation to the institution of parliamentary procedures.


Studiul de față este axat pe abordarea procedurii legislative ca varietate a procedurilor parlamentare. Scopul urmărit este de a argumenta natura juridică a procedurii legislative și apartenența sa la instituția procedurilor parlamentare.


Noțiunile de „procedură” și „procedură juridică”. Din perspectiva etimologiei sale, termenul de „procedură” a fost împrumutat din limba franceză – „procedure”, aceasta, la rîndul său, împrumutîndu-l din latină – „procedere”, care semnifică promovare a ceva, sau într-un sens mai îngust, „o ordine stabilită oficial de a acţiona” [Игнатов Е.А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе Парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, №11. [электронный ресурс]: http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html], „orice acţiune continuă şi succesivă” [Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография. Москва: Волтерс Клувер, 2007, p. 210.]. Читать далее «PROCEDURA LEGISLATIVĂ ÎN CONTEXTUL PROCEDURILOR PARLAMENTARE»

Процедури взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами

burbika-vitalijБурбика Віталій Олександрович –- здобувач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету

В статье, на основе анализа научных взглядов ученых, исследованы теоретические подходы к толкованию понятия «процедура» и «административная процедура». Отмечено, что в большинстве правовых актов процедура взаимодействия указанных органов описана лишь поверхностно. Доказано, что важное значение приобретает разработка конкретных процедур взаимодействия указанных органов, а также закрепления их в действующем законодательстве, ведь в этом случае взаимодействие указанных органов будет более эффективным, а достижение цели их совместной деятельности станет более реальным и быстрым.


Procedurile interacţiunii administraţiei publice locale cu organele de drept. În articol, pe baza analizei opiniilor ştiinţifice ale cercetătorilor au fost studiate abordările teoretice pentru interpretarea noţiunii de «procedură» şi «procedură administrativă». Se remarcă că în majoritatea actelor normative, procedura de interacţiune a acestor organe este descrisă doar superficial. Este dovedit faptul că, devine importantă dezvoltarea procedurilor specifice de interacţiune a organelor menţionate, precum şi consolidarea acestora în legislaţia care este în vigoare, pentru că, în acest caz, interacţiunea acestor organe va fi mai eficientă, iar atingerea obiectivelor activităţilor lor comune vor deveni mai reale şi mai rapide. Читать далее «Процедури взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами»