Принцип добросовестности и правозащитная функция государства в гражданском праве Российской Федерации

Вердиян Григорий Вачаганович — кандидат юридических наук, доцент Российской правовой академии Министерства юстиции России

Статья посвящена изучению места и роли принципа добросовестности в современном гражданском праве. Данное понятие исследуется в связи с рассмотрением отдельных гражданских правоотношений. Существует ряд гражданских правоотношений, где значение добросовестности не исследовалось должным образом, например в обязательствах, вследствие неосновательного обогащения или в отношениях по признанию сделок недействительными. В статье делается вывод о том, что в российском гражданском законодательстве есть нормы, где законодатель специально указывает на ничтожность условий договора, противоречащих принципу добросовестности. Как правило, речь идет о тех сделках, где наиболее высока вероятность ущемления интересов одной из сторон.

Articolul analizează locul şi rolul principiului bunei-credinţe în dreptul civil modern. Acest concept este investigat în legătură cu luarea în considerare a relaţiilor civile individuale. Există o serie de raporturi juridice civile, în cazul cărora principiul de bună-credinţă nu a fost investigat în mod corespunzător, cum ar fi obligaţiile ca urmare a îmbogăţirii fără justă cauză sau în ceea ce priveşte recunoaşterea tranzacţiilor nule. Articolul concluzionează că, în dreptul civil rus sunt norme juridice, în care legiuitorul indică în mod intenţionat nulitatea clauzelor contractuale, contrar principiului bunei-credinţe, De regulă, este vorba despre acele tranzacţii, în care cel mai probabil poate fi adus prejudiciu intereselor uneia dintre părţi.

Читать далее «Принцип добросовестности и правозащитная функция государства в гражданском праве Российской Федерации»

Правовая природа правоотношений собственности в российской федерации

Мухтасарова Татьяна Радиковназаместитель руководителя, статс-секретарь Департамента здравоохранения города Москвы (Россия)

В истории цивилизации феномен частной собственности имеет исключительное значение, выражает одну из глобальных тенденций социально-экономического развития. Право собственности появилось в глубокой древности, зародившись вместе с обществом. Выделение же правового института частной собственности историки связывают с периодом Римской республики. Даже позже, в период Средневековья, институт права собственности не получил столь широкого развития в Европе, как в Риме. Последующее Новое время и становление новоевропейской цивилизации уточнили типологию общностей людей, содержание договорных отношений, стандартов и норм общежития. Капиталистический способ производства расставил свои акценты, сформировав социальную структуру общества в соответствии с отношением собственности на средства производства.

În istoria civilizaţiei, fenomenul proprietăţii private are o importanţă majoră, exprimă una dintre tendinţele globale în dezvoltarea socială şi economică. Dreptul de proprietate îşi are originea din cele mai vechi timpuri, şi a apărut odată cu societatea. Conturarea instituţiei juridice a proprietăţii private, istoricii o asociază cu perioada Republicii Romane. Chiar şi mai târziu, în timpul Evului Mediu, instituţia drepturilor de proprietate nu a primit o astfel de dezvoltare largă în Europa, ca în Roma. Ulterioara Noua Eră şi formarea civilizaţiei europene a stabilit tipologia comunităţilor de oameni, conţinutul relaţiei contractuale, standardele şi normele căminului. Modul de producţie capitalist şi-a pus accentul formînd structura socială a societăţii, în conformitate cu raportul de proprietate asupra mijloacelor de producţie.
Читать далее «Правовая природа правоотношений собственности в российской федерации»