Поздравления по случаю Нового года 2020!

New-Year-2020

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!

Примите наилучшие поздравления по случаю Нового года 2020! От всей души желаем вам и коллективу редакции журнала «Верховенство права» крепкого здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и Божьей благодати.

Пусть Год новый будет для вас богатым на добро, щедрым на успехи, удачи и везения!

Почти 5 лет колектив международного журнала «Верховенство права» (учредитель Академия юридических наук Молдовы) на основании договора о партнёрстве тесно сотрудничает с Соучредителями журнала из Украины, в частности с Координирующим соучредителем журнала Западно-региональной ассоциацией клубов ЮНЕСКО, Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, Национальной академией правовых наук Украины, Харьковским национальным университетом имени В.Каразина и другими. Мы рады тесному и плодотворному сотрудничеству, взаимопониманию. За этот период было издано 20 номеров журнала в которых опубликовано более 700 научных статей ученых-правоведов Республики Молдова, Украины, Израиля, Румынии и других стран.

На страницах издания публикуются научно-теоретические и практические материалы по актуальным общетеоретическим и отраслевым правовым вопросам, правоприменительной практики, а также предложения в законодательство, изучается зарубежный правовой опыт; практики Европейского суда по правам человека, Конституционного, Верховного и международного коммерческого арбитража, третейских судов.

От имени коллектива редакции журнала «Верховенство права» выражаю надежду на дальнейшую успешную работу во имя торжества права, развития юридической науки.
Приглашаю всех к плодотворному сотрудничеству.

  • Пусть в Новом Году жизнь будет богатой на незабываемые впечатления, пусть мечты сбываются, сияют на лицах улыбки, глаза светятся счастьем!
  • Пусть в душе будет больше добра! Здоровья, любви, взаимопонимания, радости, достатка, путешествий и хороших событий.
  • Пусть 2020-й дарит только лучшее!

С уважением,
Координирующий директор журнала
«Верховенство права»

Валерий Кузнецов

Dragi parteneri, colegi, prieteni!

Felicitări pentru Anul Nou 2020! Cu toată inima, vă dorim vouă și redactorului jurnalului de stat de drept bună sănătate, mare fericire umană, prosperitate și harul lui Dumnezeu. Fie ca Anul Nou să fie bogat pentru tine, generos în succes, noroc și noroc!

Timp de aproape 5 ani, personalul revistei internaționale „Suprematia dreptului” (fondatorul Academiei de Științe Juridice din Moldova), pe baza unui acord de parteneriat, lucrează strâns cu co-fondatorii jurnalului din Ucraina, în special cu Co-fondatorul coordonator al revistei Asociația West-regional a cluburilor UNESCO, Universitatea Națională Taras Șevchenko din Kiev, Academia Națională de Științe Juridice din Ucraina, Universitatea Națională Kharkiv numită după V. Karazin și alții. Ne bucurăm pentru cooperare strânsă și fructuoasă, înțelegere reciprocă. În această perioadă, au fost publicate 20 de ediții ale jurnalului în care au fost publicate peste 700 de articole științifice ale savanților legali din Republica Moldova, Ucraina, Israel, România și alte țări.

Pe paginile publicației sunt publicate materiale științifice, teoretice și practice privind problemele juridice generale teoretice și sectoriale relevante, practicile de aplicare a legii, precum și propuneri de legislație, experiența juridică străină este studiată; practica Curții Europene a Drepturilor Omului, a Arbitrajului Constituțional, Suprem și Internațional Comercial Internațional, a instanțelor de arbitraj.

În numele redacției revistei „stat de drept”, îmi exprim o speranță pentru continuarea lucrărilor de succes în numele statului de drept și al dezvoltării științei juridice. Invitez pe toți la o cooperare fructuoasă.
Fie ca viața să fie bogată în impresii de neuitat în Anul Nou, s-ar putea ca visele să devină realitate, zâmbetele să strălucească pe fețele noastre, ochii să strălucească de fericire! Să fie mai multă bunătate în suflet! Sănătate, dragoste, înțelegere, bucurie, prosperitate, călătorii și evenimente bune. Lăsați 2020 să dea doar ce este mai bun!

Director coordonator al revistei
„Suprematia dreptului”

Valery Kuznetsov

Конфлікт повноважень районної ради та військово-цивільної адміністрації

shevcenko-viktoriaШевченко Вікторіяаспірант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ (Україна)

УДК 342.9


S-a efectuat o analiză a statutului juridic al administrației militare-civile. S-a dezvăluit conținutul principal și principiile cooperării civile-militare. S-a investigat problema corelării suportului organizațional și legal al activității organelor autoguvernării locale în zona de operare antiteroristă din Ucraina. S-au dezvăluit problemele legate de interacțiunea dintre organele administrației publice locale și autoritățile administrației militare-civile din Ucraina.


Проведен анализ правового статуса военно-гражданской администрации. Раскрыто основное содержание и принципы гражданско-военного сотрудничества. Исследована проблема соотношения организационно-правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления в зоне проведения антитеррористической операции в Украине. Раскрыты проблемы взаимодействия органов местного самоуправления и органов военно-гражданской администрации в Украине.


The analysis of the legal status of the military and civil administration was made. Basic matter and the principles of civil-military cooperation were disclosed. The problems of the relation of organizational and legal support of local government activities in the zone of the antiterrorist operation in Ukraine were identified. The problem of interaction between local government and the military and the civil administration in Ukraine was solved. Читать далее «Конфлікт повноважень районної ради та військово-цивільної адміністрації»

ТЕРОРИЗМ як загроза міжнародній туристичній індустрії

 klymenko-olgaКлименко Ольга Анатоліїна — кандидат юридичних наук, начальник відділу МНДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України


Articolul analizează impactul actelor teroriste asupra dezvoltării turismului internațional. Sunt determinate motivele pentru care membrii organizațiilor teroriste contribuie la efectuarea unor acte periculoase din punct de vedere social în locurile de vizite în masă de către turiști. Se oferă recomandări privind definirea măsurilor organizatorice și legale pentru asigurarea securității turiștilor.


The article analyzes the impact of terroristic acts on the development of international tourism. The reasons, which help members of terroristic organizations to carry out socially dangerous acts in places of interest for tourists, are determined. Recommendations on the definition of organizational and legal measures for the safety of tourists are given.


В статье проанализировано влияния террористических актов на развитие международного туризма. Определены причины, способствующие членам террористических организаций совершать общественно опасные деяния в местах массового посещения туристов. Приведены рекомендации по определению организационно-правовых мер обеспечения безопасности туристов. Читать далее «ТЕРОРИЗМ як загроза міжнародній туристичній індустрії»

Процесуальна мета слідчого та проблеми строків давності в зупиненому кримінальному провадженні

plukar-volodymyrПлукар Володимир Володимировичкандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ 

malizka-nataliaМаліцька Наталія Володимирівнамагістрант Львівського національного університету ім. І.Франка (Україна)

УДК 343.1


În articol se discută scopul procedural al activității anchetatorului în cadrul acțiunii penale suspendate, procedură analizată în detaliu, în care este angajat investigatorul, conform motivelor la care acțiunea penală încetează. La încetarea procesului penal este luată în considerare problema termenului de limitări.


In the article the procedural aim of the investigator’s activity in a suspended criminal proceeding is considered and formed, while the detailed analysis of the measures carried out by the investigator in accordance with the grounds for which the criminal proceedings are suspended. The problems of expiration of limitation periods when stopping a criminal proceeding are considered.


У статті розглядається та формується процесуальна мета діяльності слідчого у зупиненому кримінальному провадженні, при цьому детально аналізуються заходи, що здійснює слідчий у відповідності до підстав, з приводу яких кримінальне провадження зупиняється. Розглядається проблематика спливу строків давності при зупиненні кримінального провадження. Читать далее «Процесуальна мета слідчого та проблеми строків давності в зупиненому кримінальному провадженні»

Перевірка та оцінка доказів як структурні елементи доказування у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової та професійної діяльності, повязаної з наданням публічних послуг

shevchyshyn-artemШевчишен Артем Вікторович — кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватно-правових дисциплін Університету сучасних знань, м.Київ (Україна)


Articolul examinează particularitățile verificării și evaluării dovezilor în cadrul procedurilor penale privind infracțiunile de corupție în domeniul activităților oficiale și profesionale legate de furnizarea serviciilor publice. Sunt analizate formele de verificare a probelor care pot fi fie pe cale psihologică, fie cale verificativă. A fost efectuată o evaluare a dovezilor la procedurile penale privind infracțiunile de corupție prin prisma noțiunilor de relevanță, admisibilitate, fiabilitate și suficiență.


В статье исследуются особенности проверки и оценки доказательств по уголовным производствах о коррупционных преступлениях в сфере служебной и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг. Проанализированы формы проверки доказательств, которые могут осуществляться как умственным путем, так и проверочным. Проведена оценка доказательств по уголовным производствах о коррупционных преступлениях через призму понятий относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности.


У статті досліджуються особливості перевірки та оцінки доказів у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Проаналізовано форми перевірки доказів, які можуть здійснюватись як розумовим шляхом, так і практичним. Проведена оцінка доказів у кримінальних провадженнях про корупційні злочини через призму понять належності, допустимості, достовірності, а також достатності. Читать далее «Перевірка та оцінка доказів як структурні елементи доказування у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової та професійної діяльності, повязаної з наданням публічних послуг»

Питання кваліфікації злочинів, які полягають у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди

Желік Максим Борисовичаспірант кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» (Україна)


Se consideră întrebările de calificare a acceptării ofertei, promisiune sau primire a unui profit necuvenit. Se efectuează analiza practicii judiciare privind primirea (acordarea) profitului necuvenit.


Рассматриваются вопросы квалификации принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды. Осуществлен анализ судебной практики по получению (предоставлению) неправомерной выгоды.


Qualification question of accepting proposal, promise or receipt of illegal benefit is examined. Court practice concerning receiving illegal benefit is analyzed. Читать далее «Питання кваліфікації злочинів, які полягають у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди»

Заходи забезпечення прокурором цивільного позову в кримінальному провадженні

Коваленко Андрій Олександровичаспірант Харківського національного університету внутрішніх справ (Україна)

УДК 343.12


Articolul este dedicat aspectelor teoretice privind aplicarea măsurilor de întreținere de către procuror a acțiunii civile în materie de fabricare penală. O atenție deosebită este acordată raportului dintre măsurile de asigurare a procedurilor penale și măsurilor de constrângere a procedurilor penale. Este indicat faptul că măsurile de asigurare a acțiunii civile reprezintă o formă de măsuri de executare penală și se referă la măsuri obligatorii pentru asigurarea procedurilor penale.


Статья посвящена теоретическим вопросам применения мер обеспечения прокурором гражданского иска в уголовном производстве. Особое внимание обращено на соотношение мер обеспечения уголовного производства и мер уголовно-процессуального принуждения. Указано, что меры обеспечения гражданского иска являются разновидностью мер уголовного процессуального принуждения и относятся к принудительным мерам обеспечения уголовного производства.


The article is devoted to theoretical questions of application of measures of maintenance by the public prosecutor of the civil claim in criminal manufacture. Particular attention is paid to the ratio of measures to ensure criminal proceedings and measures of criminal procedure coercion. It is indicated that measures to ensure civil action is a form of criminal procedural enforcement measures and refer to compulsory measures to ensure criminal proceedings. Читать далее «Заходи забезпечення прокурором цивільного позову в кримінальному провадженні»

Системне вдосконалення захисту права інтелектуальної власності

juldashev-oleksijЮлдашев Олексій Хашимовичдоктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін Міжрегіональної Академії управління персоналом

kartavzeva-juliaКартавцева Юлія Валеріївнааспірант Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ (Україна)

УДК 346.545


Articolul oferă o fundamentare științifică și teoretică pentru aplicarea abordării sistemice a studierii categoriei de protecție a drepturilor entităților economice în domeniul proprietății intelectuale. Se concluzionează că protecția economică și juridică a proprietății intelectuale poate fi definită ca un sistem care include o serie de componente care pot fi grupate în trei grupe:
1) integritatea anumitor acte juridice și de reglementare a legislației internaționale și naționale în domeniul proprietății intelectuale;
2) ansamblul mijloacelor organizatorice și legale de protecție economică și juridică a drepturilor de proprietate intelectuală;
3) metodele de protecție economică și juridică a acestor drepturi. S-au determinat perspective de cercetare ulterioară.


В статье приведено научно-теоретическое обоснование применения системного подхода к исследованию категории защиты прав субъектов хозяйствования в сфере интеллектуальной собственности. Сделан вывод о том, что хозяйственно-правовую защиту интеллектуальной собственности можно определить как систему, включающую ряд компонентов, которые можно объединить в три группы:
1) определенная целостность нормативно-правовых актов международного и национального законодательства в сфере интеллектуальной собственности;
2) совокупность организационно-правовых средств хозяйственно-правовой защиты прав интеллектуальной собственности;
3) методы хозяйственно-правовой защиты указанных прав. Определены перспективы дальнейших исследований. Читать далее «Системне вдосконалення захисту права інтелектуальної власності»

Действующее законодательство, регулирующее проведение азартных игр в Республике Молдова и в зарубежных странах

sosna-borisСосна Борисдоктор права, и.о. профессора Европейского университета Молдовы, ведущий научный сотрудник ИЮПИ АНМ

Zdorov-yuriyЗдоров Юрий — магистр права, докторант Европейского университета Молдовы


Autorii au încercat să analizeze legislația Republicii Moldova cu privire la jocurile de noroc în comparație cu legislația țărilor străine și să facă propuneri de îmbunătățire a legislației Republicii Moldova.


The authors attempted to analyze the legislation of the Republic of Moldova on gambling compared with the laws of foreign countries and to make proposals to improve the legislation of the Republic of Moldova.


Авторы предприняли попытку проанализировать законодательство Республики Молдова об азартных играх в сравнении с законодательством зарубежных стран и внести предложения по совершенствованию законодательства Республики Молдова. Читать далее «Действующее законодательство, регулирующее проведение азартных игр в Республике Молдова и в зарубежных странах»

Особливості правового регулювання обмежень в сімейномі праві України

kozevnikova-viktoriaКожевникова Вікторія Олександрівна –- кандидат юридичних наук, доцент кафедри Галузевих правових наук КУП НАН України

УДК 347.625


În articol se cercetează restricționarea dreptului subiectului, a caracteristicilor sale și a specificului, din legislația actuală de familie a Ucrainei. Se stabilesc noțiunea de restricție în dreptul familiei, locul ei în sistem și influența restricțiilor dreptului subiectiv asupra realizării relațiilor de familie de către participanți.


В статье исследуются имеющееся в действующим семейном законодательстве Украины ограничения права субъекта, их особенности, специфика. Установлено понятие ограничения в семейном праве, его место в системе и влияние органичений на реализацию учасниками семейных отношений субъективного права.


Operating in the current domestic legislation of Ukraine limitations of right for subjects, their feature, specific, are probed in the article. Certainly concept of limitation in a domestic right, his place in the system and influence of limits on realization of domestic relations of equitable right participants. Читать далее «Особливості правового регулювання обмежень в сімейномі праві України»