ТЕРОРИЗМ як загроза міжнародній туристичній індустрії

 klymenko-olgaКлименко Ольга Анатоліїна — кандидат юридичних наук, начальник відділу МНДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України


Articolul analizează impactul actelor teroriste asupra dezvoltării turismului internațional. Sunt determinate motivele pentru care membrii organizațiilor teroriste contribuie la efectuarea unor acte periculoase din punct de vedere social în locurile de vizite în masă de către turiști. Se oferă recomandări privind definirea măsurilor organizatorice și legale pentru asigurarea securității turiștilor.


The article analyzes the impact of terroristic acts on the development of international tourism. The reasons, which help members of terroristic organizations to carry out socially dangerous acts in places of interest for tourists, are determined. Recommendations on the definition of organizational and legal measures for the safety of tourists are given.


В статье проанализировано влияния террористических актов на развитие международного туризма. Определены причины, способствующие членам террористических организаций совершать общественно опасные деяния в местах массового посещения туристов. Приведены рекомендации по определению организационно-правовых мер обеспечения безопасности туристов. Читать далее «ТЕРОРИЗМ як загроза міжнародній туристичній індустрії»

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ – фактор обеспечения законности и повышения правовой культуры общества

Costachi GheorgheКостаки Георге — доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник Института Юридических и Политических Исследований Академии Наук Молдовы


Законность провозглашается и часто закрепляется в законодательстве как принцип, как метод действия всех субъектов, которые имеют права и обязанности и таким образом становится режимом общественной жизни, суть которого заключается в уважении и укрепление законности большинством участников общественных отношений. Состояние законности в правовом государстве во многом зависит от правовой культуры граждан. В этой научной статье предлагается краткое изложение роли конституционного правосудия в обеспечении законности в обществе и повышению правовой культуры граждан, и определение значимости Конституционного суда в правовом государстве.


La légalité est proclamé et souvent consacré dans la legislation comme un principe, elle se réalise comme une méthode d’activité des tous les sujets qui ont des droits et obligations et ainsi devient un regime de vie sociale, l’essence du qu-elle réside dans la respectation et execution des dispositions du droit par la majorité des participants des relations sociales. Le niveau de légalité dans l’État de droit dépend fortement du niveau de culture juridique des citoyens. Cet article scientifi que propose une synthèse du rôle de la justice constitutionnelle en garantissant la légalité dans la société et soulever la culture juridique des citoyens pour évaluer le rôle spécifi que de la Cour Constitutionnelle dans un Etat de droit.


Legalitatea este proclamată și adesea consacrată în legislație ca un principiu, ca o metodă de acțiune a tuturor subiecților care dispun de drepturi și obligații, în acest mod devenind un regim al vieții sociale, esența căruia constă în respectarea și consolidarea legalității de către majoritatea participanților la relațiile sociale. Starea legalității în statul de drept în mare parte depinde de nivelul de cultură juridică al cetățenilor. În articolul științific de față se propune o scurtă expunere a rolului justiției constituționale în asigurarea legalității în societate și ridicarea nivelului de cultură a cetățenilor, precum și o precizare a semnificației Curții Constituționale în statul de drept. Читать далее «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ – фактор обеспечения законности и повышения правовой культуры общества»

Ограничение свободы выражения мнения в целях национальной безопасности Украины: конституционный — правовой анализ

Васильченко Оксанад.ю.н., доцент кафедры конституционного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко


Одной из основоположных свобод, предусмотренных рядом международных соглашений, является свобода выражения. Это право предусмотрено и Конституцией Украины. В связи с агрессией РФ против Украины контекст реализации этого права изменился. Кроме того, Украина приостановила свои обязательства по некоторым правам, предусмотренным Европейской конвенцией о правах человека, что косвенно повлияло и на реализацию упомянутого права.


Una dintre libertățile fundamentale, prevăzute de un șir de acorduri internaționale, este libertatea de exprimare. Acest drept este prevăzut și de Constituția Ucrainei. In legătură cu agresiunile din partea Federației Ruse împotriva Ucrainei, contextul punerii in aplicare a acestui drept s-a schimbat. Mai mult de atât, Ucraina și-a suspendat obligațiile ce ii revin in temeiul anumitor drepturi, prevăzute de Convenția Europeană a drepturilor omului, ceea ce a afectat in mod indirect punerea in aplicare a dreptului menționat. Cuvinte cheie: libertatea de exprimare, Constituția Ucrainei, derogarea, agresiune din partea Federației Ruse, restricțiile privind libertatea de exprimare, stare de urgență. Читать далее «Ограничение свободы выражения мнения в целях национальной безопасности Украины: конституционный — правовой анализ»

Democraţia – condiţie indispensabilă afirmării societăţii civile şi a cetăţeanului în statul de drept

Costachi GheorgheCostachi Gheorghe doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Articolul cuprinde o serie de reflecţii prin care se argumentază valoarea deosebită a democraţiei ca o condiţie indispensabilă afirmării societăţii civile şi a cetăţeanului în statul de drept. Autorul confirmă ideea că o democraţie autentică depinde de sprijinul cetăţenilor. Participarea acestora la viaţa politică şi cooperarea lor cu instituţiile politice constituie un factor determinant pentru buna funcţionare a instituţiilor democratice în statul de drept. Respectiv, societatea civilă marchează spiritul democratic de organizare a corpului social.


Article contient des réflexions importantes qui soutient la valeur particulière de la démocratie comme une condition nécessaire pour l’affirmation de la société civile et des citoyens dans l’Etat de droit. L’auteur confirme l’idée que une vraie démocratie repose sur le soutien des citoyens. Leur participation à la vie politique et leur coopération avec les institutions politiques est un facteur déterminant pour le fonctionnement des institutions démocratiques en vertu de la loi. En conséquence, la société civile marque l’esprit démocratique de l’organisation de l’organisme social. Читать далее «Democraţia – condiţie indispensabilă afirmării societăţii civile şi a cetăţeanului în statul de drept»

Принципи права в розв’язанні юридичних колізій

Kornienko-MychailoКорнієнко Михайло Васильович — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки


Tertyshnyk-VolodymyrТертишник Володимир Митрофановичдоктор юридичних наук, професор, академік Академії політичних наук, професор Університету митної справи та фінансів


В статье раскрываются понятие и значение принципов права, особенности применения принципов верховенства права, соразмерности, юридической определенности, для разрешения проблемы конкуренции правовых норм, юридических фикций и коллизий, обеспечения качества и гармонизации законодательства.


Articolul descrie conceptul şi importanţa principiilor de drept, în special aplicarea principiilor supremaţiei dreptului, al proporţionalităţii, securităţii juridice, pentru a rezolva problemele legate de concurenţa normelor de drept, ficţiunii legale şi coliziunii, asigurarea calităţii şi armonizarea legislaţiei.


Principles of law in overcoming the competition of legal norms, legal fi ction, has and confl icts Th e article reveals the notion of a system of law, especially the principles of proportionality, legal certainty, legal fi ction, has problems and competition legal standards, harmonization of legislation based on principles of law. Читать далее «Принципи права в розв’язанні юридичних колізій»

REFLECŢII ASUPRA RĂSPUNDERII CONSTITUŢIONALE A JUDECĂTORILOR

Cozma Daniela — consilier juridic în cadrul Inspecţiei Judiciare din România


Articolul cuprinde un studiu succint asupra problemei răspunderii constituţionale a judecătorilor. Accentul se pune în special pe delimitarea răspunderii constituţionale de răspunderea disciplinară a judecătorului. În acest sens se invocă şi problema răspunderii membrilor Curţii Constitutionale a Republicii Moldova.


Статья включает в себя краткое исследование вопроса конституционной ответственности судей. Акцент ставится на разграничении конституционной ответственности от дисциплинарной ответственности судьи. В этом смысле рассматривается и вопрос об ответственности членов Конституционного суда Молдовы.


Article includes a brief study on the issue of constitutional responsibility of judges. Emphasis is placed in particular on the delimitation of the constitutional responsibility of judges and its disciplinary responsibility. In this regard, is invoked and the issue of constitutional responsibility of members of the Constitutional Court of Moldova. Читать далее «REFLECŢII ASUPRA RĂSPUNDERII CONSTITUŢIONALE A JUDECĂTORILOR»

File din istoria curţii de conturi a Republicii Moldova (origini, periodizare şi constituire)

Iacub Irina — doctor în drept, conferenţiar universitar interimar, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată


Articolul este consacrat evoluţiei Curţii de Conturi a Republicii Moldova în calitatea sa de organ de control financiar. Iniţial sunt prezentate unele secvențe din istoria curţilor de conturi în general, din spaţiul românesc şi din Basarabia. Ulterior, se pune accentul pe constituirea Curţii de Conturi a Republicii Moldova, fiind analizat cadrul legal şi principiile care au stat la baza activităţii acesteia în prima sa etapă de dezvoltare.


The article is devoted to the evolution of the Court of Accounts of Moldova as the authority of financial control. Initially there are relatde some sequences in the history of the Court of Auditors generally in the Romanian space and Bessarabia. Subsequently, the focus is on the establishment of the Court of Accounts of Moldova, being analyzed the legal framework and principles that formed the basis of its activity at its first stage of development.


Статья посвящена истории Счетной палаты Республики Молдова как орган финансового контроля. Для начало представлены очерки из истории Счетной палаты в мире, в румынском пространстве и в Бессарабии. Далее автор подчеркивает важные мометны создания Счетной палаты Республики Молдова, и анализирует правовые основы и принципы, которые легли в основу ее деятельности на первом этапе своего развития. Читать далее «File din istoria curţii de conturi a Republicii Moldova (origini, periodizare şi constituire)»

Юридическая техника и технология в отраслях права: теория и практика применения

shutak-illyaШутак Илля Дмитриевич — доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Ивано — Франковского университета права им. Короля Данилы Галицкого, заслуженный деятель науки и техники Украины


В научной статье раскрыто теорию и практику применения юридической техники в отраслях права. Освещены общетеоретические аспекты совершенствования государственно-правового регулирования средствами юридической техники и технологии. Обоснована целесообразность мониторинга качества и совершенствования нормативно-правовых актов в отраслях права.


În articolul ştiinţific sînt dezvăluite teoria şi practica aplicării tehnicii juridice în domeniile dreptului. Sunt analizate aspectele teoretice generale de perfecţionare a reglementării legale de stat prin intermediul tehnicii juridice şi a tehnologiei. Este statuată necesitatea monitorizării calităţii şi perfecţionarea actelor normative în domeniul dreptului. Читать далее «Юридическая техника и технология в отраслях права: теория и практика применения»

Mandatul parlamentar: noțiune, trăsături şi tipologie

MICU-VictorMicu VictorPreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Articolul cuprinde o analiză profundă a mandatului parlamentar cu scopul de a-i releva tipologia, trăsăturile şi particularităţile. O atenţie specială se atrage distincţiei dintre mandatul din dreptul public şi mandatul din dreptul privat. De asemenea, mandatul parlamentar este analizat în ipostaza sa de funcţie de demnitate publică.


Статья посвящена глубокому анализу депутатского мандата с целью выявления его типологии, черты и особенности. Особый акцент сделан на различии между мандатом в публичном праве и мандата в частном праве. Кроме того, депутатский мандат анализируется как ответственная государственная должность. Читать далее «Mandatul parlamentar: noțiune, trăsături şi tipologie»

Правовая идеология как фактор функционирования и развития правовой системы Украины

Pampura-MaksimПампура Максим Валерьевич — кандидат юридических наук, соискатель Харьковского национального университета внутренних дел


Раскрыто содержание понятия «правовая идеология». Определены роли и значение правовой идеологии в современных трансформирующихся обществах.
Изучены основные направления воздействия правовой идеологии на формирование и функционирование правовой системы в Украине.


Este dezvăluit conţinutul noţiunii de «ideologie juridică». Sunt definite rolul şi importanţa ideologiei juridice în societăţile moderne în transformare. Sunt studiate principalele direcţii ale efectelor ideologiei juridice asupra formării şi funcţionării sistemului de drept din Ucraina. Читать далее «Правовая идеология как фактор функционирования и развития правовой системы Украины»