КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ – фактор обеспечения законности и повышения правовой культуры общества

Costachi GheorgheКостаки Георге — доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник Института Юридических и Политических Исследований Академии Наук Молдовы


Законность провозглашается и часто закрепляется в законодательстве как принцип, как метод действия всех субъектов, которые имеют права и обязанности и таким образом становится режимом общественной жизни, суть которого заключается в уважении и укрепление законности большинством участников общественных отношений. Состояние законности в правовом государстве во многом зависит от правовой культуры граждан. В этой научной статье предлагается краткое изложение роли конституционного правосудия в обеспечении законности в обществе и повышению правовой культуры граждан, и определение значимости Конституционного суда в правовом государстве.


La légalité est proclamé et souvent consacré dans la legislation comme un principe, elle se réalise comme une méthode d’activité des tous les sujets qui ont des droits et obligations et ainsi devient un regime de vie sociale, l’essence du qu-elle réside dans la respectation et execution des dispositions du droit par la majorité des participants des relations sociales. Le niveau de légalité dans l’État de droit dépend fortement du niveau de culture juridique des citoyens. Cet article scientifi que propose une synthèse du rôle de la justice constitutionnelle en garantissant la légalité dans la société et soulever la culture juridique des citoyens pour évaluer le rôle spécifi que de la Cour Constitutionnelle dans un Etat de droit.


Legalitatea este proclamată și adesea consacrată în legislație ca un principiu, ca o metodă de acțiune a tuturor subiecților care dispun de drepturi și obligații, în acest mod devenind un regim al vieții sociale, esența căruia constă în respectarea și consolidarea legalității de către majoritatea participanților la relațiile sociale. Starea legalității în statul de drept în mare parte depinde de nivelul de cultură juridică al cetățenilor. În articolul științific de față se propune o scurtă expunere a rolului justiției constituționale în asigurarea legalității în societate și ridicarea nivelului de cultură a cetățenilor, precum și o precizare a semnificației Curții Constituționale în statul de drept. Читать далее «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ – фактор обеспечения законности и повышения правовой культуры общества»

Rolul şi valoarea justiţiei constituţionale în statul de drept

WEB-RaileanRailean Petru — doctor în drept, ex-judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

REZUMAT: Pilonul central al ordinii şi legalităţii într-un stat de drept este indubitabil Constituţia, eficienţa căreia depinde în cea mai mare parte de activitatea Curţii Constituţionale. Anume instanţa de jurisdicţie constituţională este chemată să asigure supremaţia şi protecţia Constituţiei atît prin intermediul exercitării controlului constituţionalităţii, cît şi prin ampla propagare şi reala ocrotire a valorilor supreme consacrate în Legea Supremă, contribuind astfel într-o manieră excepţională la formarea şi dezvoltarea conştiinţei şi a culturii constituţionale, fără de care este de neconceput regimul legalităţii şi al constituţionalităţii într-un stat de drept.
În prezentul studiu se propune o abordare terminologică şi de esenţă a justiţiei constituţionale şi a conceptelor strîns legate de aceasta, care îi formează conţinutul, în vederea elucidării rolului şi valorii sale în statul de drept contemporan. Читать далее «Rolul şi valoarea justiţiei constituţionale în statul de drept»