Биоэтика – инструмент гармонизации социоприродной системы

triniova-yannaТринева Яна Олеговна — кандидат юридических наук, доцент, адвокат, г. Киев, Украина.


Acest articol este dedicat problemei actuale — crearea de către omenire a cunoașterii periculoase, al cărei rezultat este, fără îndoială, auto-distrugerea speciei umane. Cunoașterea periculoasă este o curiozitate științifică bazată pe conceptul sau filosofia antropocentrismului care domină în ultimii o mie de ani. Accentul, în această filozofie, este pus pe om, ca centru al tuturor lucrurilor, și totul este creat în interesul omului. Evident că o astfzel de filosofie a împins omenirea la un pas de colaps, după cum reiese din numeroasele catastrofe globale, frecvente în ultima vreme. Comunitatea internațională vede calea de ieșire din situația actuală prin schimbarea conceptului de viziune asupra lumii de la antropocentric la eco-centric. Chintesența celui din urmă este o Bio-etică globală — o cunoaștere complexă a principiilor coexistenței elementelor Eco-sistemice. În sfera legii, Bio-etica poate fi identificată cu legea naturală, însă în versiunea sa actualizată — concretă, exprimată formal. Aplicând principiile Bio-eticii în toate sferele vieții (inclusiv în legiferare), umanitatea are șansa de a schimba punctul de refacere. Articolul examinează câteva exemple de utilizare a principiilor Bio-etice în contextul cunoașterii periculoase deja accesibile (nanotehnologia, un experiment asupra genomului uman).


Данная статья посвящена актуальной проблеме – созданию человечеством опасного знания, следствием которого, несомненно, является самоуничтожение человеческого вида. Опасное знание – это научное любопытство, основанное на доминирующей последние тысячу лет концепции или философии антропоцентризма. Акцент в этой философии ставится на человеке, как центре всего, и все создается и происходит в интересах человека. Очевидно, что такая философия подвела человечество на край пропасти, свидетельством чему являются множество глобальных катастроф, участившихся в последнее время. Выходом из сложившийся ситуации международная общественность видит в изменении концепции мировосприятия с антропоцентрической на экоцентрическую. Воплощением последней является глобальная биоэтика – комплексное знание о принципах сосуществования элементов экосистемы. В сфере права, биоэтика может быть отождествлена с естественным правом, но в обновленном его варианте – конкретным, формально выраженным. Именно применяя принципы биоэтики во всех сферах жизнедеятельности (в том числе в правотворчестве) у человечества есть еще шанс сместить точку невозврата. В статье рассмотрено несколько примеров использования биоэтических принципов в контексте уже открытого опасного знания (нанотехнологии, эксперимент над геномом человека). Читать далее «Биоэтика – инструмент гармонизации социоприродной системы»

LEGAL PROVIDING PROBLEMS IN USING THE NEWEST TECHNOLOGIES

tryniova-yanaTrynova Yana — PhD, Associate Professor, lawyer


Представленная статья посвящена одному из направлений новейших технологий – нанотехнологии: ее концепции и масштабам использования. Особенно в статье акцентируется внимание на негативных аспектах этого явления. Указывается на пробелы в различных отраслях украинского законодательства в отношении установления безопасного использования нанотехнологий. Отсутствие надлежащего законодательного обеспечения этой отрасли представляет реальную угрозу существования всей экосистемы, частью которой является человечество. В статье задан вектор последующих возможных исследований в области комплексной правовой поддержки нанотехнологий.


This article focuses on one type of newest technology — nanotechnology. A concept of nanotechnology and the scope of their use. Feature article is parting the emphasis on the negative aspects of this innovation. Points to the gaps in the various branches of the Ukrainian law with regard to the establishment of the safe use of nanotechnology. Such state laws pose a real threat to the disappearance of all ecosystem, part of which is the people. The article given a vector followed by research in the field of integrated legal support nanotechnology.


Acest articol este dedicat orientării către tehnologiile moderne — nanotehnologia: concepţii și domenii de aplicare. În special, în acest articol se pune accentul pe aspectele negative ale acestui fenomen. Sunt evidenţiate probleme din diferite sectoare ale legislației ucrainene, privind stabilirea siguranţei în utilizarea nanotehnologiei. Lipsa unui sprijin legislativ adecvat de siguranţă a acestei ramuri prezintă o amenințare reală pentru existența întregului ecosistem, parte a căruia este şi omenirea. În acest articol a fost stabilit vectorul de cercetări de perspectivă posibile în sprijinul juridic complex în domeniul nanotehnologiei. Читать далее «LEGAL PROVIDING PROBLEMS IN USING THE NEWEST TECHNOLOGIES»