Răspunderea constituțională a parlamentului

MICU-VictorMicu Victorpreşe­dinte al Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Articolul cuprinde un studiu asupra răspunderii constituţionale a Parlamentului şi a deputaţilor. În baza studiilor de specialitate şi a legislaţiei în vigoare, autorul argumentează temeiurile survenirii acestei forme de răspundere şi sancţiunile constituţionale aplicate.

Article includes a study on the constitutional responsibility of Parliament and of Deputies. On the basis of specialized studies and legislation, author argues the reasons of this form of responsibility and the constitutional sanctions applied.

В статье рассматривается проблема конституционной ответственности Парламента и депутатов. На основе теоретических исследований и законодательства, автор раскрывает основания этой формы ответственности и применяемые конституционные меры принуждения. Читать далее «Răspunderea constituțională a parlamentului»

Правовой статус субъектов судебно-экспертной деятельности в уголовном производстве

tkachenko-tТкаченко Наталья Николаевна — соискатель Харьковского национального университета внутренних дел

В статье обосновывается актуальность исследования правового статуса субъектов судебно-экспертной деятельности в уголовном производстве. Выясняется сущность и содержание правового статуса субъектов судебно-экспертной деятельности в уголовном производстве. Анализируются положения нормативно-правовых актов, определяющих права и обязанности судебных экспертов. Указывается на обусловленность правового статуса субъектов судебно-экспертной деятельности в уголовном производстве их профессиональным и процессуальным статусами.

Articolul fundamentează relevanţa studiului statutului juridic al subiecţilor activităţilor expertizelor judiciare în cadrul procedurilor penale. Se dovedeşte esenţa şi conţinutul statutului juridic al subiecţilor activităţilor expertizelor judiciare în cadrul procedurilor penale. Se analizează prevederile actelor normative care definesc drepturile şi responsabilităţile experţilor judiciari. Se specifică condiţionarea statutului juridic al subiecţilor activităţilor criminalistice în cadrul procedurilor penale, statutul lor profesional şi procedural.

The article substantiates the relevance of the study of the legal status of forensic activity subjects in criminal proceedings. It turns out the nature and content of the legal status of forensic activity subjects in criminal proceedings. We analyze the provisions of regulations that determine the rights and obligations ofl experts. The author highlights the conditionality of the legal status of these entities and their professional and procedural status. Читать далее «Правовой статус субъектов судебно-экспертной деятельности в уголовном производстве»

Noţiunea de răspundere parlamentară: Conţinut şi accepţiuni

MICU-VictorMICU Victor — preşe­dinte al Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

REZUMAT: Articolul cuprinde o analiză comparativă a opiniilor expuse în doctrina juridică contemporană în vederea determinării conţinutului şi accepţiunilor recunoscute noţiunii de răspundere parlamentară. În consecinţă, se conchide că răspunderea parlamentară este o instituţie de drept parlamentar care presupune răspunderea parlamentului şi a parlamentarilor pentru încălcarea diferitor norme de drept; o instituţie similară „responsabilităţii ministeriale”. 

SUMMARY: Article contains a comparative analysis of the opinions expressed in contemporary legal doctrine to determine the content and meanings recognized of notion of parliamentary accountability (responsibility). In conclusion, it stated that parliamentary responsibility is an institution of parliamentary law which means responsibility of parliament and parliamentarians liability for breach of various rules of law; it is a similar institution of «ministerial responsibility».  Читать далее «Noţiunea de răspundere parlamentară: Conţinut şi accepţiuni»