Финансовое право и право собственности

Очкуренко Сергей Владимирович — кандидат юридических наук, доцент, докторант кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

УДК 347.7:347.23


This paper article focuses on differentiation of the relation in personam and absolute proprietary relations concerning budgetary money funds. The article substantiates the position that the rights in rem on the budget shall be determined exclusively by civil law. The rights in personam in the sphere of budget mobilization and allocation mainly included in the subject of financial law. The author critically evaluates arguments of some Russian scientists on direct regulation of the relations of property on the budgetary money by norms of financial law, but notes the significant impact of financial law on these relationships.


Статья посвящена вопросам разграничения и определения отраслевой принадлежности относительных и абсолютных вещных правоотношений, возникающих по поводу бюджетных денежных средств. Автор обосновывает позиции, согласно которым безналичные денежные средства государственного и местного бюджетов являются объектами права собственности, которое регулируется исключительно нормами гражданского права, а относительные правоотношения в сфере мобилизации, распределения и использования средств бюджетов преимущественно включаются в предмет финансового права. В связи с этим автор критически оценивает доводы некоторых российских ученых о прямом регулировании отношений собственности финансовым правом, но отмечает существенное влияние финансового права на эти отношения.


Articolul este dedicat definirii și delimitării sectorului industriei relative și absolute a relațiilor de proprietate care apar în legătură cu fondurile bugetare. Autorul își motivează pozițiile, conform cărora, fondurile din bugetul de stat și local sunt obiectul dreptului de proprietate, care este reglementat, în exclusivitate, de dreptul civil, dar relațiile relative în domeniul mobilizării, alocării și folosirii bugetului, vor fi incluse preponderent în obiectul dreptului financiar. În acest sens, autorul apreciază critic argumentele unor oameni de știință ruși despre reglementarea directă a relațiilor de proprietate prin dreptul financiar, dar constată un impact semnificativ asupra drepturilor financiare ale acestor relații. Читать далее «Финансовое право и право собственности»

К обоснованию особенной юридической логики

Bandurka-A-MБандурка Александр Маркович — доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, президент Криминологической ассоциации Украины


tiaglo-alexandrТягло Александр Владимирович — доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин факультета № 6 Харьковского национального университета внутренних дел


Статья посвящена экспликации и сравнительному анализу двух основных подходов в понимании природы юридической логики. Согласно первому пониманию – тривиальному – юридическая логика сводится к локальному приложению формальной логики в поле права. В такой связи критически обсуждены взгляды Илмара Таммело, практически неизвестные специалистам Молдовы и Украины. Второе – нетривиальное – понимание восходит к Г. В. фон Лейбницу. Согласно ему, юридическая логика представляется как особенная, существующая наряду с формальной логикой и отличающаяся от нее не только областью определения, но и содержанием.


This paper is devoted to explication and comparative analysis of two main approaches to realize the legal logic nature. In accordance with the first realization – trivial – legal logic is reduced to a local application of formal logic in the field of law. Ilmar Tammelo views, unknown to Moldavian and Ukrainian specialists practically, are critically discussed in this connection. The second – nontrivial – realization ascended lineally to G. W. von Leibniz.


Articolul este dedicat explicației și analizei comparative a celor două abordări principale de înțelegere a naturii logicii juridice. Conform primei înțelegeri — triviale — logica juridică se reduce la aplicarea locală a logicii formale în domeniul juridic. În acest sens, opiniile lui Ilmar Tammelo sunt analizate critic, practic necunoscute experților din Moldova și Ucraina. Cea de-a doua înțelegere -non-trivială — îi revine lui G. von Leibniz. Potrivit lui, o logica juridică este reprezentată ca fiind specială, existentă la nivel cu logica formală și diferită nu doar prin domeniul său de definiție, dar și ca conținut.  Читать далее «К обоснованию особенной юридической логики»

Національно-патріотичне виховання поліцейських як невід’ємна складова забезпечення внутрішньої безпеки України

zagumenna-juliaЗагуменна Юлія Олександрівна — кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ

УДК [159.9:378:351.74](477)


The article analyzes the role and the place of national and patriotic education of police officers in the system of ensuring the internal security of Ukraine. Have been examined the peculiarities of national, patriotic and ethical education of future police officers. In the article has been analyzed the effectiveness of the legislation of Ukraine concerning the organization and conduct of national and patriotic education, proposals on increasing the efficiency of state policy in this area have been developed.


В статье рассмотрено роль и место национально-патриотического воспитания полицейских в системе обеспечения внутренней безопасности Украины. Исследовано особенности национально-патриотического и этического воспитания будущих полицейских. Проанализировано эффективность законодательства Украины относительно организации их ведения национально-патриотического воспитания, разработаны предложения для повышения эффективности государственной политики в этой сфере.
Ключевые слова: национально-патриотическое воспитание, этика полицейского, внутренняя безопасность государства, Национальная полиция Украины.


Articolul descrie rolul și locul educaţiei național-patriotice a ofițerilor de poliție în sistemul de asigurare a securităţii interne a Ucrainei. Au fost investigate caracteristicile educației naţional-patriotice și etice a viitorilor polițiști. S-a făcut o analiză de eficiență a legislației din Ucraina în ceea ce privește organizarea iniţierii lor în educația național-patriotică, s-a propus intensificarea eficienței politice de stat în acest domeniu. Cuvinte cheie: educația național-patriotică, etica polițistului, securitatea internă a statului, Poliția Națională a Ucrainei. Читать далее «Національно-патріотичне виховання поліцейських як невід’ємна складова забезпечення внутрішньої безпеки України»

LEGAL PROVIDING PROBLEMS IN USING THE NEWEST TECHNOLOGIES

tryniova-yanaTrynova Yana — PhD, Associate Professor, lawyer


Представленная статья посвящена одному из направлений новейших технологий – нанотехнологии: ее концепции и масштабам использования. Особенно в статье акцентируется внимание на негативных аспектах этого явления. Указывается на пробелы в различных отраслях украинского законодательства в отношении установления безопасного использования нанотехнологий. Отсутствие надлежащего законодательного обеспечения этой отрасли представляет реальную угрозу существования всей экосистемы, частью которой является человечество. В статье задан вектор последующих возможных исследований в области комплексной правовой поддержки нанотехнологий.


This article focuses on one type of newest technology — nanotechnology. A concept of nanotechnology and the scope of their use. Feature article is parting the emphasis on the negative aspects of this innovation. Points to the gaps in the various branches of the Ukrainian law with regard to the establishment of the safe use of nanotechnology. Such state laws pose a real threat to the disappearance of all ecosystem, part of which is the people. The article given a vector followed by research in the field of integrated legal support nanotechnology.


Acest articol este dedicat orientării către tehnologiile moderne — nanotehnologia: concepţii și domenii de aplicare. În special, în acest articol se pune accentul pe aspectele negative ale acestui fenomen. Sunt evidenţiate probleme din diferite sectoare ale legislației ucrainene, privind stabilirea siguranţei în utilizarea nanotehnologiei. Lipsa unui sprijin legislativ adecvat de siguranţă a acestei ramuri prezintă o amenințare reală pentru existența întregului ecosistem, parte a căruia este şi omenirea. În acest articol a fost stabilit vectorul de cercetări de perspectivă posibile în sprijinul juridic complex în domeniul nanotehnologiei. Читать далее «LEGAL PROVIDING PROBLEMS IN USING THE NEWEST TECHNOLOGIES»

Особенности административных отношений, которые возникают в деятельности хозяйственных судов Украины при взаимодействии с другими субъектами

Белинская Ярослава Юрьевна — аспирант Межрегиональной Академии управления персоналом


В статье на основании теоретических определений понятия правовых отношений, административных отношений сформулировано собственное понятие административных отношений, которые возникают в деятельности хозяйственных судов при взаимодействии с другими субъектами. Так же автором определены особенности таких отношений, основания их возникновения и виды.


In the article, on the basis of theoretical definitions of the concept of legal relations, administrative relations, the author defines his own concept of administrative relations that arise in the activities of economic courts when interacting with other entities. The author also determined the features of such relations, the reasons for their occurrence and the types.


Acest articol defineşte un concept propriu de relaţii administrative, care apar în activitatea instanțelor economice în interacțiunea cu alți actori, în baza unor definiții teoretice de relaţii juridice şi administrative. De asemenea, autorul a identificat particularităţile acestui tip de relaţii, în funcție de originea și specificul lor. Читать далее «Особенности административных отношений, которые возникают в деятельности хозяйственных судов Украины при взаимодействии с другими субъектами»

Місце господарських відносин серед об’єктів адміністративно-правової охорони

Рогач Лариса Іванівнааспірант Міжрегіональної Академії управління персоналом


В статье определена классификация объектов административно-правовой охраны, установлено место хозяйственных отношений среди объектов административно-правовой охраны.


The article defines the classification of objects of administrative legal protection, established the place of economic relations among objects of administrative legal protection. Читать далее «Місце господарських відносин серед об’єктів адміністративно-правової охорони»

До питання діяльності прокуратури Харківської області

Данильченко Юрій Броніславовичпрокурор Харківської області


У статті окреслено шляхи підвищення ефективності роботи прокуратури Харківської області, та впровадження передових методів протидії організованій злочинності, наведено приклади окремих злочинів, що вчинені організованими злочинними групами.


В статье рассматриваются пути повышения эффективности работы прокуратуры Харьковской области и внедрения передовых методов противодействия организованной преступности, приводятся примеры отдельных преступлений, которые были совершены организованными преступными группировками. Читать далее «До питання діяльності прокуратури Харківської області»

Новые издания в Молдове

  • Что значит быть гражданином?
    • Можно ли научить демократии?
      • Что такое свобода?

Новая книга Георге Костаки, Сергея Захарии и Андрея Боршевского «Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека» помогает ответить на эти сложные вопросы. Вольтер как-то заметил, что никто не рождается на свет с уже готовыми понятиями о праве и справедливости, но человеческая природа устроена так, что в известном возрасте эти истины естественным образом вырабатываются. При всем уважении к великому французу, его мысль далеко не бесспорна. Праву, справедливости, терпимости, уважению, ответственности и многим другим качествам гражданина демократического общества надо учить. Осознание и воплощение своей гражданственности не появляются из ниоткуда, они становятся частью личности только в результате целенаправленной социализации через обучение и воспитание. Читать далее «Новые издания в Молдове»

Содержание журнала №3 — 2017

verchovenstvo-pravaСодержание журнала
«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»

№3 — 2017

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Читать далее «Содержание журнала №3 — 2017»

Круглий стіл «Всеукраїнські правові наукові слухання»

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

vseukrainskie-pravovye-nauchnye-slushaniya

Круглий стіл
«Всеукраїнські правові наукові слухання»

Присвячений пам’яті д.ю.н., професора, заслуженого юриста України, члена-кореспондента Національної академії правових наук України

Нижник Ніни Романівни

19 жовтня 2017 року,
м.Ірпінь

Читать далее «Круглий стіл «Всеукраїнські правові наукові слухання»»